Покана за номиниране на представители на НПО с право на глас в КН на ОП „Добро управление”

Начало / Становища / Покана за номиниране на представители на НПО с право на глас в КН на ОП „Добро управление”
Начало / Становища / Покана за номиниране на представители на НПО с право на глас в КН на ОП „Добро управление”

Покана за номиниране на представители на НПО с право на глас в КН на ОП „Добро управление”

в Становища

На електронния сайт на Оперативна програма „Административен капацитет“ е публикувана покана към юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които желаят да участват в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. Участие могат да вземат ЮЛНЦ от следните групи:

  • Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
  • Екологични организации;
  • Организации, работещи за подобряване на административното обслужване;
  • Организации, работещи в сферата на електронното управление;
  • Организации, работещи в сферата на съдебната система;
  • Организации, работещи в сферата на управление на човешките ресурси;
  • Организации, работещи в сферата на политики за развитие, вкл. на регионално и местно ниво;
  • Организации, работещи за прозрачност и откритост на управлението и правораздаването.

Подробна информация и документи за кандидатстване могат да бъдат намерени тук.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt