Алианс „Европейска година на гражданите 2013”

Начало / Становища / Алианс „Европейска година на гражданите 2013”
Начало / Становища / Алианс „Европейска година на гражданите 2013”

Алианс „Европейска година на гражданите 2013”

МАНИФЕСТ

АКТИВНО ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСТВО ОЗНАЧАВА СТРЕМЕЖ КЪМ ОБЩИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ, ЗАЛОЖЕНИ В ДОГОВОРИТЕ

eyca

Европейската комисия предложи 2013 г. да бъде обявена за „Европейска година на гражданите“, като така се отбелязва 20-та годишнина от създаването на гражданството на Европейския съюз по силата на Договора от Маастрихт.

 

Алиансът „Европейска година на гражданите 2013″ (EYC2013 Alliance)* се създаде в резултат на обединяване на усилията на големи европейски мрежи и организации на гражданското общество с цел представяне на предложения, които да поставят темата за европейското гражданство в основата на политическия дневен ред на ЕС. Осланяйки се на опита и експертизата на своите членове, които работят за превръщане на гражданството в постоянно и хоризонтално измерение на процеса на вземане на решения, реализиране и оценка на европейски публични политики, Алиансът ще насърчава дейности за създаване на ориентиран към гражданите Европейски съюз, който не се свежда само до икономически въпроси, а улеснява и подкрепя разнообразни прояви и мобилизиране на активно гражданство.

 

Ние ще съпътстваме един процес на създаване на гражданство на ЕС, който – отвъд подхода, основан на индивидуалните права – разглежда чувството за принадлежност на европейците към общо европейско бъдеще.

 

АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ ДЕМОКРАТИЧНИ РАМКИ

Активното гражданство се тълкува по различни начини в Европейския съюз. 2011 бе обявена за „Европейска година на доброволческите дейности за насърчаване на активна гражданска позиция“, макар че е по-известна само като „Европейска година на доброволчеството“. Доброволческите дейности са израз на активно гражданство, но те могат да се осъществят и без да имат отношение към участие в обществени дела, общността и обществото.

 

За нас активно гражданство означава преди всичко активно участие на гражданите в живота на техните общности, а оттам и в демократичния живот, под формата на дейности и вземане на решения. Активното гражданство е нещо повече от участие в благотворителност, гласуване на избори или доброволчество. Дефинициите за участие, които наблягат на политическия аспект или на тясна концепция за доброволчеството, не могат да отразят цялото разнообразие на ангажираност на хората навсякъде из Европа. За да има активното европейско гражданство пълноценно съдържание и обхват, и за да се насърчи сближаване между гражданите и институциите на ЕС, е необходимо да се отчетат новите възможности на Член 11 от Договора за Европейския съюз за участие на гражданите в демократичния живот на Европейския съюз.

 

За нас, активно гражданство означава:

 

  • демократично гражданство, основано на правния статут на гражданите и включващо всички аспекти на живота в демократично общество, свързани с широк набор от теми като например (наред с останалите) образование, култура, устойчиво развитие, недискриминация, приобщаване на етнически малцинства, участие в обществото на хора с увреждания, равнопоставеност на половете, включително равно участие на жените и мъжете във вземането на решения, и т.н.;
  • демократично гражданство, което гарантира, че се чува гласът на гражданите и организациите на гражданското общество в процеса на формулиране на политики и вземане на решения в ЕС, чрез избор на техните представители в Европейския парламент. С наближаването на изборите през 2014 г. и във време, когато се наблюдава все по-голямо отдалечаване на Европейския съюз от гражданите му, което се потвърждава от избирателната активност на последните европейски избори и от анализи за системна неосведоменост на гражданите по въпросите на европейското гражданство и идентичност1, залогът е изключително голям;
  • демократично гражданство, което предполага обществено доверие в европейските институции и способност от тяхна страна да осигурят участие на гражданите и представителите на организираното гражданско общество в процесите на вземане на решения на всички нива – от местно до европейско; следователно, приемането на едно междуинституционално споразумение за структурна рамка на европейския граждански диалог ще изпълни с постоянно практическо съдържание такова активно и приобщаващо гражданство – наред с разпоредбите на Лисабонския договор и като допълнение към Европейската гражданска инициатива;
  • демократично гражданство, което по необходимост трябва да функционира и на нивото на държавите-членки, за да може всеки гражданин да има достъп до структурите за гражданско участие и да ги ползва в практическия си опит. Наред с правата и задълженията си, гражданите на ЕС – както и тези в държавите-кандидатки в процеса на присъединяване, и извън тях – трябва да участват пълноценно в дейностите на ЕС2013, насърчаващи ангажираност по въпросите на местното управление, чрез разширяване на сътрудничеството с местните власти като една от основните заинтересовани страни в ЕГ2013;
  • демократично гражданство, което гарантира участие на всички граждани в живота на общността и формирането на публичните политики, включително групи в неравностойно положение, които обикновено са най-отдалечени от процесите на европейско изграждане. Човек не може да упражнява гражданските и политическите си права, ако не е в състояние да се възползва от правото си на социално и икономическо гражданство, а Европейският съюз не трябва да пренебрегва приноса на тези в най-неравностойно положение. 1 Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г.

 

 

За да се приобщят гражданите към формирането на политики, са необходими ефективни механизми за предоставяне на разнородна и обективна информация, както и образование. Необходимо е да се подобри и капацитета на местните групи и организираното гражданско общество да работят както с граждани, така и с институции. Това е основен стълб в овластяването на гражданите, подобно на прекия подход на Гражданската инициатива, и ще активизира участието в европейския проект. Интернет и развитието на социалните мрежи предоставят нови инструменти и места, където хората – особено младите – си дават среща и действат, без оглед на граници.

 

Такъв подход отговаря на очакванията на членовете на Алианса, които представляват основните заинтересовани страни на организираното гражданско общество и изразяват тревогите и мненията на гражданите в широк кръг области на европейските политики.

 

КАКВО ОЗНАЧАВА ЕВРОПЕЙСКОТО ГРАЖДАНСТВО ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ СЛЕД СЪЗДАВАНЕТО МУ?

Този правен статут гарантира свободното движение и някои политически права, които по общо мнение допринасят – наред със задълбочаването на единния пазар за стоки и услуги – за създаване на чувство за принадлежност към дадена общност от хора. Европа е част от ежедневието на своите граждани, но правата и придобивките, произтичащи от това „гражданство на единния пазар“, в момента са ограничени главно до мобилността. Така те стават ефективни само „в чужбина“. А хората, които не пътуват, учат или работят в чужбина – няма ли за тях европейското гражданство да остане само абстрактна и безсмислена концепция? А жителите, които работят, плащат данъци и участват в социални и обществени дейности, но нямат паспорт от държава-членка на ЕС?

 

Тези предизвикателни въпроси отразяват факта, че концепцията за гражданство обхваща двупосочно взаимодействие между дадена общност и нейните членове. Лисабонският договор осигурява широка рамка за развитието на европейско гражданство, чиито корени са в „общност на ценности“ и подчертава социалното и политическото му измерение, отдавайки на Хартата на основните права същата правна тежест като Договорите на ЕС и създавайки условия за пълно участие на гражданите и организациите на гражданското общество в европейските процеси.

 

Европейската година на гражданите 2013 би трябвало да отразява този разнороден подход, а заложените права в Хартата на основните права на ЕС трябва да се изпълняват ефективно, с налични подходящи механизми за контрол. Освен това, европейското гражданство трябва да се основава на принципа на пребиваване, а в името на универсалните права, всички жители на Европейския съюз трябва да се третират равнопоставено и да имат същите права за участие в обществения живот, както гражданите на ЕС.

 

АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО: ПЪТЯТ НАПРЕД

Приобщаващата демокрация отговаря на днешните потребности от европейско демократично управление в целия Европейски съюз, като допълва и укрепва представителната демокрация. Участието на организираното гражданско общество във формирането на политики и подготовката на решения укрепва демократичната легитимност на публичните институции, тяхната работа и дейности. Качеството на гражданския диалог – включително социалния диалог като негов съществен елемент – е показател за жизнеспособността на нашите демокрации.

 

Член 11 от Лисабонския договор има ключовия потенциал да е от основно значение със заявения институционален ангажимент за „открит, прозрачен и редовен диалог“ между управляващите органи на Европа и гражданското общество, целящ да сложи край на провъзгласения от критиците „демократичен дефицит“, като същевременно предполага активно европейско гражданство. Въпреки този напредък, все още много трябва да се направи за превръщането на тези ангажименти в конкретна и устойчива практика. Макар Лисабонският договор да дава на „гражданите и представителните организации“ „възможността да изразяват и обменят публично своите мнения“, усилено се дискутира как точно да се постигне това, като се чуват и мнения, че още не са адекватно проучени и усвоени „ефективни консултации“.

 

Убедени сме, че нашият Алианс е подходящ инструмент за реализиране на дейностите на Европейската година на гражданите 2013, които са насочени към активно и приобщаващо гражданство, обвързано с представителната демокрация. Те проправят пътя към съживяването на европейския проект в сегашната глобална криза –една необходима стъпка в светлината на изборите за Европейски парламент през 2014 г. Тя е средство за гражданите и организациите на гражданското общество да участват явно в европейските публични дебати и да изкажат мнението си, а за европейските институции –да предоставят обратна връзка относно това мнение и изразените тревоги.

 

В тези рамки се стремим да разработим дейности, които ще повишат очакванията на гражданите по отношение на приобщаващата демокрация и ще ги ангажират в изпълнението на целите на Член 11. Това е нашият отговор на сегашното недоволство срещу европейските институции в условията на икономическата криза и затова призоваваме европейските политически лидери да предприемат действия в тази посока.

* European Civic Forum, European Movement International, the Social Platform, European Disability Forum, European Civil Society Platform on Lifelong Learning –EUCIS-LLL, Culture Action Europe, European Youth Forum, European Foundation Center, European Public Health Alliance –EPHA, European Association for the Defense of Human Rights –AEDH, European Women’s Lobby, Eurochild, Confederation of Family Organisations in the EU –COFACE, CONCORD, ESN –Erasmus Students Network, Association Internationale de la Mutualite –AIM, AGE Platform, European Federation of Older People –EURAG, SOLIDAR, European Association of Service Providers for Persons with Disabilities –EASPD, European Council of Associations of General Interest –CEDAG, European Federation of National Organisations Working with the Homeless – FEANTSA, Volonteurope, European Volunteer Center –CEV, Conservation Volunteers Alliance –CVA, World Association of Girl Guides and Girl Scouts (Europe Region), Association of local democracy agencies – ALDA, Central and Eastern European Citizens Network – CEE CN, Combined European Bureau for Social Development – CEBSD, European Community Organising Network – ECON, EUCLID Network, European Network for Education and Training e.V. – EUNET, Confederation of European Senior Expert Services – CESES, JEF – Europe, Platform for Intercultural Europe, European Alternatives, European Network of National Civil Society Associations – ENNA, ATD Quart Monde, ISCA – International Sports and Culture Associations, ENGSO –European Non-governmental Sports Organisation, AEGEE-Europe –European Students Forum Association, European Anti Poverty Network – EAPN, Mental Health Europe, Europa Nostra, Balkan Civil Society Development Network –BCSDN, Civilscape.

EYCA 2013 – Представяне 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt