Болкан Асист е основен партньор по международния проект „Да станем двигател на промяната в селските райони” (Qua Pro – Becoming A Change Agent For Rural Citizenship)

Начало / Новини / Болкан Асист е основен партньор по международния проект „Да станем двигател на промяната в селските райони” (Qua Pro – Becoming A Change Agent For Rural Citizenship)
Начало / Новини / Болкан Асист е основен партньор по международния проект „Да станем двигател на промяната в селските райони” (Qua Pro – Becoming A Change Agent For Rural Citizenship)

Болкан Асист е основен партньор по международния проект „Да станем двигател на промяната в селските райони” (Qua Pro – Becoming A Change Agent For Rural Citizenship)

Проектът „Да станем двигател на промяната в селските райони“ (Qua Pro – Becoming A Change Agent for Rural Citizenship) се финансира по програма „Грундвиг“ на ЕС и е с продължителност 2 години (2013 – 2014).


Основни партньори по проекта са организации от Германия, България и Чехия, които имат асоцииран партньор от съответната страна и допълнителни партньори за мултиплициране на опита от Естония и Португалия. Водещ партньор е Форумът за международно планиране и развитие finep от Германия, чийто асоцииран партньор е Академията за селски райони в Баден Вюртемберг. Партньори от България и Чехия са Сдружение „Болкан Асист“ и организация „Агора“, чиито асоциирани партньори са Асоциацията за социални изследвания и приложни изследователски практики (АСИ) от България и Местната инициативна група Брумовска от Чехия.


Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие и активност в селските райони и засилване на взаимодействието между гражданското общество и местната власт в тези райони на Европа. Специфичните цели са свързани с разработване, тестване и мултиплициране на интегрирана концепция и програми за съвместно обучение на граждани, политици и служители в администрацията в селските райони, което да насърчи активното гражданство.


Проектните дейности включват:


• серия от срещи за споделяне на опит и добри практики, конференции и семинари в Германия, България и Чехия;


• проучване на нуждите от обучение сред представители на гражданското общество, местната администрация и политиците в селски райони в трите страни;


• разработване на европейска концепция и национални програми за обучение в селските райони;


• организиране на тестови курсове по разработената в рамките на проекта пилотна методология, насочени към повишаване на активността и оптимизиране на взаимодействието между граждани, политици и администрация, което да доведе до подобряване на живота в селските райони на Европа.


Тук можете да се запознаете с информационната брошура за проекта, издадена от партньорите в Германия на английски език.


 

image1 image4 image5 copy copy
Becoming a Change Agent for Rural Citizenship – A Qualification Programme for Rural Areas in Europe „Да станем двигател на промяната в селските райони” – обучителна програма за селските райони в Европа
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt