Четири български общини въвеждат платформа за онлайн консултиране с гражданите

Начало / Новини / Четири български общини въвеждат платформа за онлайн консултиране с гражданите
Начало / Новини / Четири български общини въвеждат платформа за онлайн консултиране с гражданите

Четири български общини въвеждат платформа за онлайн консултиране с гражданите

Награденият с приз на ООН софтуер за гражданско участие CONSUL ще бъде адаптиран в Кърджали, Търговище, Враца и Карлово в рамките на инициативата „Вход за граждани“.

Една от най-използваните в световен мащаб платформи за гражданско участие CONSUL за първи път ще бъде въведена в четири български общини – Кърджали, Търговище, Враца и Карлово. Платформата е смятана за едно от най-завършените технологични решения за насърчаване на отворено, прозрачно и демократично управление. CONSUL работи успешно вече в близо 150 институции в 35 държави, към които съвсем скоро ще се присъедини и България. Инициативата е на Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право като част от проекта „Вход за граждани“.

Общините, на които ФГУ и БЦНП ще окажат съдействие за внедряването на платформата, са Кърджали, Търговище, Враца и Карлово. Те бяха избрани след конкурс, а към всяка от тях се присъедини и по една местна гражданска организация – „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава“, „Клуб на нестопанските организации – Търговище“, „Нов път“ Хайредин и Център по правата на човека „Васил Левски“ – Карлово. Местните власти и организациите ще си партнират при въвеждане в употреба на платформата и популяризиране на новите възможности, които тя предлага, сред местните общности. Това включва и предварителен анализ на съществуващата нормативна уредба за консултиране с гражданите във всяка от общините, както и провеждането на обучения за представители на администрацията и на гражданския сектор за успешно организиране и провеждане на обществени консултации чрез прилагане на новия метод.

Онлайн платформата за гражданско участие създава условия за по-лесно включване на гражданите в намирането на решение на въпроси свързани с политиките и услугите в публичния сектор. Тя предлага богата функционалност, базирана на нови модели, преодоляващи бариерите за гражданско участие, в които сътрудничеството в реално време, споделянето на опит и участието се превръщат в норма. Това дава възможност на властите постоянно да поддържат връзка с гражданите, за да направят управлението по-ефективно и представително.

Платформата е базирана на софтуер с отворен код, което улеснява внедряването и адаптирането ѝ към спецификите и потребностите на отделните общини, за да бъде максимално полезна за тях и техните граждани.

За проекта:

Основна цел на „Вход за граждани“ е да направи взаимодействието между хората и местната власт в 7 общини у нас по-лесно и по-ефективно. Инициативата вече придоби популярност в общините Ловеч и Монтана, за които бяха разработени мерки специално във връзка със ситуацията, настъпила с разпространението на COVID-19: алгоритъм за вземане на решения при извънредно положение, план за организация на социалните дейности и правила за работа с доброволци по време на  криза, насоки за подобряване на онлайн комуникацията с граждани и други. Седмата община, която се включва в проекта, е Столична, където фокусът ще бъде поставен върху подобряване на работата и взаимодействието с граждански организации по културни инициативи.

За повече информация и контакти: посетете www.fgu.bg или ни пишете на office@fgu.bg и vhod@fgu.bg.

Active-citizens-fund

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Форум Гражданско Участие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt