Членове на Форум „Гражданско участие“ участват в Работната група за подготовка на Договора за партньорство между България и ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. към Министерски съвет

Начало / Новини / Членове на Форум „Гражданско участие“ участват в Работната група за подготовка на Договора за партньорство между България и ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. към Министерски съвет
Начало / Новини / Членове на Форум „Гражданско участие“ участват в Работната група за подготовка на Договора за партньорство между България и ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. към Министерски съвет

Членове на Форум „Гражданско участие“ участват в Работната група за подготовка на Договора за партньорство между България и ЕС за програмен период 2014 – 2020 г. към Министерски съвет

Вече е сформирана и работи Работната група за подготовка на Договора за партньорство между България и ЕС към министерския съвет.

 

Две организации, членове на ФГУ са избрани за участие в работата на групата като представители на неправителствените организации, работещи в областта на политиките за развитие – в сферата на регионалното развитие и публичните политики.
За основен представител на тези организации в Работната група към МС бе определен Европейският институт, а за втори / заместващ представител –  Сдружение „Болкан Асист” (и двете организации са членове на ФГУ).
До сега са проведени две заседания на Работната група –  на 27.03. и на 10.05.2012 г. На първото заседание бяха обсъдени съдържанието и сроковете за подготовка на Договора за партньорство. От името на ФГУ и от името на организациите, работещи в сферата на политиките за развитие участие в това заседание взе г-жа Любов Панайотова, изпълнителен директор на Европейския институт.
Във второто заседание на групата от името на ФГУ и на НПО в сферата на регионалното развитие и публичните политики участие взе Славея Христова, Зам. председател  на УС и Изпълнителен директор на Сдружение „Болкан Асист”. На това заседание бяха обсъдени и приети Вътрешни правила за дейността на Работната група, Статуса на изпълнението на предварителните условности съгласно Анекс ІV от проекта за Общ регламент за определяне на общоприложими разпоредби за фондовете, обхванати от общата стратегическа рамка на ЕС и Индикативен график за работата на групата.
Очаква се третото заседание на Работната група да се проведе през юни, 2012 г., когато предстои да се обсъди демаркацията между приоритетите за финансиране по отделните оперативни програми.
Списъкът на тематичните цели на Договора и на Оперативните програми, които ще се прилагат в България в периода 2014 – 2020 г. вече е утвърден  от Министерския съвет с Решение 328 от 25.04.2012 г.
Мнението на неправителствените организации е, че това е станало без достатъчно предварително обсъждане и обществени консултации и участниците в Работната група са поставени пред свършен факт. Въпреки това смятаме да продължим участието в заседанията на Работната група и да процеса на разработване и обсъждане както на Договора за партньорство, така  и на самите Оперативни програми.
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt