Екипът на „Вход за граждани“ създава истории с отворен край

Начало / Новини / Екипът на „Вход за граждани“ създава истории с отворен край
Начало / Новини / Екипът на „Вход за граждани“ създава истории с отворен край

Екипът на „Вход за граждани“ създава истории с отворен край

В поредица от публикации вече разказахме как и кога се роди инициативата  „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“, какъв път бе извървян за изпълнение на проекта и колко близо той доведе участниците до поставената цел: подобряване качеството на гражданско участие, повишаване на гражданската култура и обществената активност на местно ниво. Местните власти и партньорските граждански организации в седемте пилотни общини – Враца, Карлово, Кърджали, Ловеч, Монтана, Търговище и Столична община бяха непрестанно мотивирани и подкрепяни от екипа на Форум Гражданско Участие (ФГУ) и Българския център за нестопанско право (БЦНП). Заслужава си да знаете имената ми: Ива Таралежкова, д-р Георги Петров, Мила Станчева (ФГУ) и Надя Шабани (БЦНП).

Отдясно-наляво: Надя Шабани (Български център за нестопанско право), Ива Таралежкова, Георги Петров, Мила Станчева (Форум Гражданско Участие), заключителна пресконференция „Вход за граждани – истории с отворен край“, 19.05.2022. Photo © 2022 Valentin ‘curly’ Zahariev / curly.photo.

Отдясно-наляво: Надя Шабани (Български център за нестопанско право), Ива Таралежкова, Георги Петров, Мила Станчева (Форум Гражданско Участие), заключителна пресконференция „Вход за граждани – истории с отворен край“, 19.05.2022. Photo © 2022 Valentin ‘curly’ Zahariev / curly.photo.

Споделеното от тях на зададените три въпроса:

Защо избрахте темата за гражданското участие и обществената активност на местно ниво?

Photo © 2022 Valentin ‘curly’ Zahariev / curly.photo Pressconference Citizen Entry

Ива Таралежкова. Photo © 2022 Valentin ‘curly’ Zahariev / curly.photo.

Ива Таралежкова, председател на сдружението „Деветашко плато“: Демократичното местно управление винаги е било основен фокус на моята работа. Самата аз съм работила в община Габрово – във времена, в които „Връзки с обществеността и работа с гражданите“ беше понятие напълно ново, неразбрано и нежелано. Тогава изграждахме първите центрове за информация и услуги, опитвахме се да променим разбирането на администрацията за гражданите и обратно. Продължихме със сдружение „Болкан Асист“ – организирахме обществени форуми по швейцарски модел, с които помагахме на общините и на гражданите да провеждат цивилизовани, структурирани дискусии, които да водят до видими резултати. Работата ми в сдружение „Деветашко плато“ също е свързана с изграждането на активна местна общност в селата, която работи с местните власти в трите общини Летница, Ловеч и Севлиево за оживяването и развитието на района.

“Вход за граждани“ на ФГУ е логично продължение, мултиплициране и надграждане на този придобит опит. Демокрацията започва от най-малкия сегмент на управлението, където разбирането за нейното отражение върху живота, средата и работата на хората е най-реално, лишено от отдалечеността и абстрактността на националното държавно управление.

Д-р Георги Петров, директор на  ФГУ: Въпросите от местна значимост са най-близо до живота на гражданите и биха ангажирали с участие и иначе граждански неактивни лица. Същевременно резултатите, получени в следствие отчитането на мнението на гражданите в процеса на вземане на решения, са най-видими на местно ниво. По този начин се надяваме трайно да привлечем и активизираме гражданите в съответните общини.

Надя Шабани, директор на Българския център за нестопанско право: Защото истинската промяна се случва отдолу – нагоре. Нашата организация дълги години работи за гражданско участие, и виждаме как на местно ниво хората са по-активни, което прави и местните власти по-отговорни и близки до проблемите на хората, откликват по-бързо и са склонни да търсят по-модерни и адекватни способи за това да чуват гласът на гражданите.

Последните години местните власти разбраха, че няма как да управляват мирно, ако не се опитват непрекъснато да питат хората, и затова инвестират усилия в това. Някъде повече, другаде по-малко. Там, където сериозно се отнасят към темата, много бързо виждат добрите резултати, хората не протестират, а са на масата за разговори, води се диалог, и взетите решения са по-устойчиви, защото са приети и се спазват.

Мила Станчева, експерт във ФГУ: Форум Гражданско Участие е мрежа от над 100 организации от цялата страна и съвсем логично е да поставя съвместната дейност между секретариата и членове на сдружението по места като приоритет. Ние изначално сме обединени тъкмо от идеята за подобряване на възможностите и ефекта от гражданското участие. Самите местни организации също търсят партньорството ни и очакват от нас да правим точно това – да ги подкрепим с експертизата си, да им дадем допълнителна увереност, че условията за гражданско участие могат да стават по-добри, а мотивацията на гражданите – по-висока.

Същевременно и ние разчитаме на авторитета и опита им, благодарение на които, заедно, успяваме да достигнем и привлечем към каузата ни местните общности. Работата на локално ниво ни дава възможност и да разширим мрежата си – така, сред нашите членове вече е сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“, очакваме към мрежата да се присъедини и сдружение „Закрилници“, а Център по правата на човека „Васил Левски“ – Карлово пожела да промени членството си от асоциирано в редовно.

Какво „взимате“ по пътя напред след проекта „Вход за граждани“?

Ива Таралежкова:  Многото и разнообразни решения и подходи в различните общини, в които работихме. В Кърджали, например, решиха, че това ще бъде първата българска община, която използва „CONSUL”, и го направиха. В Карлово приложиха и популяризираха Наредбата за обществените консултации през една трудна, но важна за всеки тема – проведоха обществено обсъждане за реда на ползване на гробищните паркове и се стигна до отмяна на решение на Общинския съвет за въвеждане на нови такси. В Ловеч и Монтана работиха в полза на доброволчеството като подход за гражданска активност и участие.

В столицата проведохме огромен брой обществени объждания, за да съберем опит и да предложим подобряване на процеса. В Търговище се стигна не само до регламентиране на обществените консултации, там също въведоха платформата “CONSUL“ и създадоха общински фонд за граждански инициативи. Мисля, че китайска мъдрост гласи, че „Различни пътища могат да те отведат на едно място“. Вземам си потвърждение на тази сентенция.

Photo © 2022 Valentin ‘curly’ Zahariev / curly.photo Pressconference Citizen Entry

Георги Петров. Photo © 2022 Valentin ‘curly’ Zahariev / curly.photo.

Д-р Георги Петров: Работата по прилагането на избраните инструменти за гражданско участие в общините-партньори по проекта бе изключително ценна за обогатяване на нашия опит при съвместни дейности с различни по големина общини. Високо оценихме и ролята на активните местни граждански организации за осъществяването на тези дейности. Натрупания опит ще използваме в бъдеще за подобряване на гражданското участие и в други общини.

Надя Шабани: Важно е когато прилагаме гражданското участие да можем да използваме всички модерни начини за това и да се опитваме да демократизираме процеса. Важно е да използваме съвременните дигитални технологии които са лесни и достъпни, за да включим много повече хора. Това ще си вземем от този проект, че обществените консултации са възможни онлайн, стига да можем да ги използваме смислено.  Другото важно е, че за да насърчим хората да ни повярват, трябва да отидем при тях, а не да чакаме те да ни намерят. И това е усилия.

Мила Станчева: Чувството за добре свършена работа – това си взимам аз. Колкото и нескромно да звучи, като координатор на проекта приемам неговия формален край именно с удовлетворение и гордост. Това, че успяхме да адаптираме работата си към епидемичната обстановка и произтичащите от нея ограничения и нови обществени нужди, към поредицата от парламентарни избори, провеждането на които се отразяваше пряко и върху екипите в общините, за нас е важен успех. Всъщност, кризисната обстановка ни даде възможност да създадем един много качествен „продукт“ – така нареченият от нас Алгоритъм за вземане на решения в извънредна ситуация. В него с колегите ни от БЦНП заложихме и правила за работа с доброволци – те биха могли да послужат и за изработването на един съвременен Закон за доброволчеството, какъвто в България все още липсва.

Ще останат ли работещи отворените входове за граждани?

Ива Таралежкова: Много силно се надявам. Както ние от ФГУ и БЦНП, така и нашите местни партньори – Платформа „АГОРА“, СНЦ „Кърджали решава“, сдружение „Граждански инициативи – Ловеч“, Център по правата на човека „Васил Левски“ – Карлово, Клуб на НСО – Търговище, сдружение „Закрилници“ – Монтана и „Нов път“, вложиха много усилия и време, за да проработят тези входове. Общинските администрации и общинските съвети – също. Остава и хората в тези общини да ги познават по-добре и сами да ги търсят и настояват за тях.

Д-р Георги Петров: Въведеният инструментариум за подобряване на гражданското участие е институционализиран и чрез проведените информационни и застъпнически кампании гражданите са запознати с правата си и начина те да бъдат практикувани. По  този начин най-трудната първа крачка е направена, но дали ще се продължи по пътя зависи както от активността на гражданите, така и от желанието на местните власти да продължат да използват създадените механизми и канали за диалог в дългосрочен план.

Photo © 2022 Valentin ‘curly’ Zahariev / curly.photo Pressconference Citizen Entry

Надя Шабани. Photo © 2022 Valentin ‘curly’ Zahariev / curly.photo.

Надя Шабани: Няма как да не останат. Те са извоювани, и ние, колегите ни от другите граждански организации, ще ги защитаваме докрай. Мисля че всички се убедиха че това е не само добър път, но и единствения възможен в едно демократично общество с отворено към гражданите управление. Другият път – сама властта да взема решения за себе си, не е път пред нас и няма да го позволим.

Мила Станчева: Трудно можем да очакваме еднакъв успех във всички общини, нито е реалистично да разчитаме, че с изпълнението на един проект работата е вече свършена.

Photo © 2022 Valentin ‘curly’ Zahariev / curly.photo.

Мила Станчева. Photo © 2022 Valentin ‘curly’ Zahariev / curly.photo.

Все по-често днес се говори за каузи и макар че „гражданско участие“ едва ли предизвиква такъв емоционален отговор от публиката като например подпомагането на крайно бедни хора или опазването на вековно дърво, тъкмо това е голямото дело, смисълът зад съществуването на организация като ФГУ. Иначе казано, мрежата ще продължава да подкрепя онези общини, които демонстрират желание да развиват и осъвременяват начините за взаимодействие с гражданите – така че отговорът на въпроса да бъде все по-твърдо и еднозначно „да“.

Росинка Проданова

 

 

Симка: БНР Благоевград, https://bnr.bg/blagoevgrad.

Снимка: БНР Благоевград, https://bnr.bg/blagoevgrad.

За Росинка Проданова: икономист и журналист по образование, доктор по социология, дългогодишен журналист в БНР – Радио Благоевград, регионален кореспондент за Югозападна България на платформата на неправителствените организации „НПО Портал“, университетски преподавател. Активно популяризира работата на гражданските организации, които впечатляват с висока експертиза, точни анализи по важни обществени въпроси, с упорита работа откриват и показват решения.  

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt