ФГУ участва в разработването на първи вариант на ОПЕУТП

Начало / Новини / ФГУ участва в разработването на първи вариант на ОПЕУТП
Начало / Новини / ФГУ участва в разработването на първи вариант на ОПЕУТП

ФГУ участва в разработването на първи вариант на ОПЕУТП

От
в Новини

Въпреки епидемичната обстановка в страната – а в някои случаи точно в отговор на кризата, работата на гражданските организации продължава с пълна сила. Радваме се да съобщим една позитивна новина, която касае целия сектор. Форум Гражданско Участие участва активно в работата на Тематичната работна група за разработване на „Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ“ за периода 2021-2027 г. Беше одобрен проект на Програмата за изпращане на Европейската комисия, а по време на консултирането ФГУ направи следните предложения:

  1. Да бъде обособен подприоритет, насочен към демократично управление и подобряване на качеството на гражданското участие на местно и национално ниво.
  1. Гражданските организации се ползват от високо обществено доверие и имат богат опит и умения за работа с различни общностни групи, затова предлагаме те бъдат ангажирани в инициирането и изпълнението на такъв вид дейности и така този опит и доверие да бъдат оползотворени.
  1. Да се заложат в програмата дейности и проекти за разработване и внедряване на модерни инструменти и онлайн платформи, които да обогатят и разширят качеството и обхвата на обществените консултации на местно ниво.

В резултат от нашите предложения в Програмата бе добавен текст, че  ще бъдат финансирани дейности, свързани с разработване и внедряване на инструменти и онлайн платформи за подобряване на гражданското участие на местно ниво. 

Също така, на етап изпълнение на Програмата и формулиране на конкретни процедури е възможно гражданските организации да участват с опит и експертиза в предвидените в Приоритетна ос 1 на Програмата типове дейности, свързани с провеждане на широкомащабни информационни и образователни кампании за насърчаване на културата за споделяне на данни и повишаване ползването на електронните публични услуги.

Проектът на ОПЕУТП и съпътстващи документи могат да бъдат намерени на адрес https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/4278

 

„Повече мнения, по-добри решения!“

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt