Финансова децентрализация на общините в България и отражението ѝ върху живота на гражданите

Начало / Каузи / Финансова децентрализация на общините в България и отражението ѝ върху живота на гражданите
Начало / Каузи / Финансова децентрализация на общините в България и отражението ѝ върху живота на гражданите

Финансова децентрализация на общините в България и отражението ѝ върху живота на гражданите

в Каузи, Новини

В България, както и в други страни членки на Европейския съюз, темата за финансовата децентрализация на общините е важна, но често подценявана. У нас нивото на финансова автономия е ниско, а общините остават силно зависими от трансфери от държавния бюджет. Целта на финансовата децентрализация е да се даде по-голяма свобода на общините във вземането на финансови решения и да се увеличи техния фискален капацитет, като ги укрепи в ролята им за изпълнение на собствени и делегирани функции в съответствие с местните икономически процеси и условия. 

Форум Гражданско Участие работи по проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на местното финансово управление в България“, който се изпълнява от Експертния център за добро управление към Съвета на Европа и е съфинансиран от Европейската комисия чрез Инструмента за техническа подкрепа, който подпомага проектирането и изпълнението на реформите в държавите членки на ЕС.

Попитахме Здравко Сечков, Изпълнителен директор на Фондация за реформа в местното самоуправление, за това как финансовата децентрализация ще се отрази на качеството на живот на гражданите.

„Ако свалим вземането на определени решения на местно ниво, всеки орган на местно самоуправление може да намери подход, който е по-ефективен за предоставянето на определена услуга. Това показва световната практика. Именно затова се налага да се правят такива модели на децентрализиране на услуги, на решения: за да се търси по-голям ефект в разходването на публичния ресурс. Идеята е с ресурсите, които се събират от данъкоплатците, да се предоставят повече и по-качествени услуги“, споделя той.

 Господин Сечков добавя, че отражението на финансовата децентрализация върху качеството на живот на гражданите зависи от начина, по който тя се реализира.  

„Финансовата децентрализация може да има и много ограничено въздействие, може да има и много съществено въздействие върху гражданите в зависимост от това какво се предприеме. Моделите на такава децентрализация са различни. Ние в момента нямаме  постигнато съгласие на национално ниво около това какво ще правим в това отношение, за да можем да направим оценка какво би било въздействието. Във всички случаи, обаче, една промяна в тези взаимоотношения, която е насочена към повече финанси за местното ниво, с повече правомощия на местните власти, би била в положителна насока (…) Това няма да реши всички проблеми в България, но ще позволи на тези общини, които имат потенциал, тези, които имат ръководства – органи на местно самоуправление, общински съветници и кметове, които са амбициозни, които не се страхуват да правят промени и да експериментират на местно ниво, да направят така, че на тези територии да се живее по добре“. 

Здравко Сечков добавя, че отражението върху гражданските организации е сходно, тъй като предоставянето на по-големи възможности на местните власти, сближавайки ги с гражданите и давайки им възможност да отговарят на техните потребности по-бързо, би се отразило положително и на гражданските организации, които имат пряка комуникация с гражданите.

Актуален доклад изготвен от Габор Петери, експерт към Съвета на Европа, предлага някои важни подобрения, които биха могли да се въведат в системата на местното финансиране. Това включва намаляване на зависимостта на общините от трансфери чрез допълнителни собствени или споделени приходи, въвеждане на нови правила за разпределяне на средствата, които създават местни финансови стимули и равнопоставеност, и преминаване към общи трансфери с използване на повече показатели за определяне на нуждите от услуги. Внимателно изпълнение на предложените реформи и сътрудничество между централните и местните власти ще бъдат от решаващо значение за успешната реализация на този процес и за постигане на устойчиво икономическо развитие на местно ниво.

Финансовата децентрализация на общините в България представлява ключов елемент в стратегията за развитие на местните общности и устойчиво икономическо развитие. Проектите и усилията за подобрение на финансовата автономия и фискалния капацитет  са от съществено значение за развитието на страната и нейната способност да се адаптира към изменящите се обстоятелства и предизвикателства на съвременния свят. Сътрудничеството между централната и местните власти, гражданските организации,международните партньори и организации, както и подобряването на диалога с гражданите ще бъдат ключов фактор за успешното изпълнение на стратегията за децентрализация.

Според Здравко Сечков, за да бъде успешна финансовата децентрализация в България, е нужда по-силна подкрепа от гражданите и гражданските организации, тъй като темата не е силно застъпена. 

 „Това не е нещо, което рефлектира върху ежедневните нужди на гражданите. Но те трябва да биват образовани по темата, защото в крайна сметка, резултатът от тези действия рефлектира върху това, което се случва на местно ниво: в сметоизвозването, в уличната чистота, в качеството на образователните услуги, в качеството на социалните услуги, в качеството на публичната инфраструктура на местно ниво, върху средата за живот, които се усещат от всеки един гражданин, който живее на територията на дадена община. Всички живеем в общини в България. И разбира се, законодателната власт трябва да формулира политики за промяна, които да доведат до финансова децентрализация“.

_______

Каним представителите на граждански организации да се включат в дискусия на темаПовишаването на финансовата автономност на българските общини в съответствие с добрите европейски практики и стандарти“, която ще се проведе на 26.09.2023 г. от 10:30 часа, в споделеното пространство „Щрак“, находящо се на адрес: гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 3, партер.

Дискусията се осъществява с цел осигуряване участието на гражданите и техните организации в процеса на изготвяне на препоръки относно политиката за финансово изравняване и насърчаване на фискалната автономия на местно ниво и постигане на по-голяма степен на удовлетворение на потребностите на населението при спазване на 12 принципа за добро демократично управление на местно ниво.

Темата пряко касае и възможностите на общините за подкрепа на местни граждански инициативи и организации.

За участие в дискусията е необходимо да се регистрирате тук.

Проектът „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на местното финансово управление в България“ е подкрепен от Европейската комисия (DG REFORM) чрез Инструмента за техническа подкрепа (TSI) и от Съвета на Европа, и се изпълнява от Центъра за експертиза за добро управление към Съвета на Европа. Отговорност за съдържанието на настоящата статия носи само и единствено авторът ѝ. Изразените мнения не отразяват непременно официалната политика на Европейския съюз и Съвета на Европа.

08080158-F951-4D3F-AE31-2020FE243BD7

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt