Финансова Децентрализация: Пътят към по-голяма автономност на българските общини

Начало / Новини / Финансова Децентрализация: Пътят към по-голяма автономност на българските общини
Начало / Новини / Финансова Децентрализация: Пътят към по-голяма автономност на българските общини

Финансова Децентрализация: Пътят към по-голяма автономност на българските общини

в Новини

На 26 септември 2023 г., Форум Гражданско Участие проведе дискусия на тема Повишаването на финансовата автономност на българските общини в съответствие с добрите европейски практики и стандарти”. Участници в дискусията бяха представители на български граждански организации, на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), на Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), представители и експерти на Центъра за експертиза за добро управление на Съвета на Европа от шест държави.

Срещата се проведе в две части. В първата част, представителите на гражданските организации обсъдиха темата и формулираха препоръки за решаване на проблемите свързани с фискалната децентрализация с помощта на експерта по темата – проф. д-р Стефан Иванов. 

Михаил Василев, държавен експерт в Дирекция Устройство на територията и административно-териториално устройство” на МРРБ представи целите на проекта за фискална децентрализация, като се спря на анализа изготвен от г-н Габор Петери и акцентира върху необходимостта от подобряване на политическите условия за вземане на по-отворени и приобщаващи местни решения.

IMG_1191

Проф. д-р Стефан Иванов, представи състоянието на финансовата децентрализация в България и обоснова промените, които би следвало да доведат до баланс на местно равнище между предоставяне на услуги, права за вземане на решения и ресурси за финансиране на услугите. Направените изводи бяха, че местна демокрация в България липсва, степента на децентрализация на публични услуги е ниска, а общините зависят основно от централната власт. Преследваните цели, за да се достигне високо ниво на финансова децентрализация са следните: 

 • Да бъде постигнат такъв дял в предоставянето на публични услуги от страна на българските общини, който да бъде приблизително равен на средния за държавите в Европейския съюз;
 • Да се увеличи зоната на собствена компетентност на общините така, че да отговаря на определението за местно самоуправление в Европейската харта за местно самоуправление (ЕХМС)

За постигането на тези конкретни цели, според проф. д-р Стефан Иванов, е нужно да бъдат осъществени следните промени:

 • Разширяване на обхвата на предоставяните от общините услуги;
 • Преминаване на част от делегираните услуги  в групата на местните услуги (общинска администрация, детски градини и ясли, социални услуги, без тези имащи за клиенти хора с увреждания, част от услугите  в областта на културата и др.);
 • Разходите за горните услуги да се финансират с приходи от Данъците върху доходите на физическите лица (20-30% от всички постъпления от данъка);
 • Промяна в нормативната база и в практиката на местните власти – повече правомощия на селските кметове, изпълнение на решенията на местните референдуми;
 • Повишаване на ролята на гражданския сектор в реализация на реформата към децентрализация.

По време на последвалата дискусия, представителите на граждански организации дадоха примери относно необходимостта от ефективен диалог с гражданското общество, нуждата от повишаване на капацитета на местната администрация за работа с гражданите, създаване на общински фондове за финансиране на граждански инициативи във всички общини и други. 

Във втората част на срещата, към дискусията се присъединиха представителите и експертите на Центъра за експертиза за добро управление на Съвета на Европа, които изслушаха и коментираха формулираните от участниците препоръки, които бяха групирани в 3 групи – към националните институции, към местните власти и към гражданските организации. 

IMG_1190

Препоръките към националните институции, целящи постигане на баланс на местно ниво между отговорностите за предоставяне на услуги, правата за вземане на решения и ресурсите за финансиране на услугите са:

 • Да се извърши преглед и анализ на услугите, предоставяни на местно ниво и държавата да прехвърли на общините онези, които отговарят на принципа на субсидиарност, а тези които не отговарят на критериите за „делегирани“ да преминат в групата на местните услуги;
 • Да се повиши прозрачността на информацията, предоставяна от Министерство на финансите относно финансовите резултати на общините, така че да могат да се правят сравнения и анализи;
 • Да се организират информационни и медийни кампании от страна на МРРБ с цел повишаване на информираността и разбирането на гражданите относно финансовото управление на местно ниво;
 • Да се приемат промени в Изборния кодекс с цел въвеждане на мажоритарна избирателна система на местно ниво (с изкл. на София, Пловдив и Варна);
 • Да се приемат промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица с цел преотстъпване на 20% от данъка на общините.

Препоръките от гражданските организации към местните власти, целящи подобряване на местното демократично управление са:

 • Да представят отчета и проекта на общинския бюджет на разбираем и достъпен за гражданите език;
 • Да се създадат общински фондове за финансиране на граждански инициативи във всички общини;
 • Да работят за повишаване капацитета и мотивацията за работа с гражданите на местната администрация;
 • Да въведат инструменти и подходи за повишаване на качеството и ефективността на обществените консултации и обсъждания;
 • Да предприемат стъпки за преминаване към програмен бюджет;
 • Да обсъждат своите планове и намерения с гражданите и да ги включват в разработването и осъществяването на местните политики;
 • Периодично да информират гражданите за общинските дейности и постигнатите резултати.

Препоръките към самите граждански организации, целящи повишаване на ролята и участието им в процеса на децентрализация:

 • Да работят в тясно взаимодействие с местните общности за осъзнаване и припознаване на общите интереси и отстояването им в рамките на закона;
 • Да информират гражданите за правомощията и възможностите на местните власти за решаване на местните проблеми и реализация на местните приоритети и интереси;
 • Да проучват потребностите на гражданите и да полагат усилия за включването им съвместно с местната власт в обсъждания на намеренията и планове на общините, както и в разработването и осъществяването на местните политики;
 • Да наблюдават и анализират дейността на местните власти и да упражняват контрол върху целесъобразността на изразходване на средствата от общинските бюджети;
 • Да подкрепят и участват в инициативи за законодателни промени, целящи предоставяне на повече правомощия и ресурси на общините за решаване на местните проблеми и за повишаване качеството на живот на гражданите;
 • Да инициират обществени форуми и обсъждания по важни за местните общности теми и проблеми;
 • Да организират информационни кампании, да проучват и разпространяват добри практики и да участват активно в консултативни органи на местно ниво.

След като изслушаха препоръките, представителите от Център за експертиза за добро управление на Съвета на Европа представиха своя опит и споделиха добри практики от своите държави.

Проектът „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на местното финансово управление в България“ е подкрепен от Европейската комисия (DG REFORM) чрез Инструмента за техническа подкрепа (TSI) и от Съвета на Европа, и се изпълнява от Центъра за експертиза за добро управление към Съвета на Европа. Отговорност за съдържанието на настоящата статия носи само и единствено авторът ѝ. Изразените мнения не отразяват непременно официалната политика на Европейския съюз и Съвета на Европа.

CPF, CoE Logos

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt