Форум Гражданско Участие прие новата си стратегия за периода 2024-2027г.

Начало / Новини / Форум Гражданско Участие прие новата си стратегия за периода 2024-2027г.
Начало / Новини / Форум Гражданско Участие прие новата си стратегия за периода 2024-2027г.

Форум Гражданско Участие прие новата си стратегия за периода 2024-2027г.

в Новини

На 16 септември 2023 година, като част от фестивала “Демократична мозайка: Сцена на гражданското общество”, се проведе Общо събрание на Форум Гражданско Участие. Основни моменти в него бяха приемането на дейностния и финансов отчет на ФГУ за 2022 г., плана за 2023 г., както и обсъждане и приемане на Стратегията за развитие на Форум Гражданско Участие за периода 2024-2027 г.

Присъстващите бяха запознати синтезирано част от дейността на сдружението през 2022 г. и постигнатите за годината резултати, сред които:

1. Започнати четири нови проекта:

 • Проект финансиран от Европейската служба за гражданско действие за противопоставяне на дезинформацията за бежанците от войната в Украйна; 
 • „Столична община в диалог с гражданите“, финансиран от Програма Европа на Столична община; 
 • Проект финансиран от фонд Солидарност на Мрежата на европейските фондации за противопоставяне на дезинформацията за гражданските организации;
 • Проект „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност“, изпълняван в партньорство със сдружение Амалипе и Институт Отворено общество София, финансиран от Държавния департамент чрез посолството на Съединените щати в България.

   2. Продължаване на работа по проекта за разширяване на гражданското пространство в България, финансиран от фонд Civitates на Мрежата на европейските фондации.

 • Приключване на работата по два проекта:
 • Бе успешно финализиран един от емблематичните проекти на мрежата, „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“, изпълняван в партньорство с Български център за нестопанско право и с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП. 
 • През 2022 година Форум Гражданско Участие, съвместно с членовете си сдружение „Европейски пространства 21 – Русе“ и “Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива” – Бургас работи по проект „Граждански мониторинг за прозрачно управление“, подкрепен от Фондация „Америка за България“, в рамките на който се създадоха специални граждански екипи за наблюдение работата на местните власти – „ГЕН“. 
 • Проведена оценка на Индекса на гражданското участие в Столична община, който е още един инструмент за подобряване на средата.

Бе представен предварително изготвения и консултиран през последните месеци с членовете проект на стратегия на Форум Гражданско Участие за периода 2024-2027.

Приеха се следните мисия, визия и ценности:

Визия:

ФГУ – утвърдена и ефективна мрежа за граждански принос и въздействие върху решенията и политиките на местно, национално и европейско ниво, за обществен контрол върху институциите и за подкрепа на граждански инициативи.

Мисия:

Работим отдадено за решаващ глас и реално участие на хората в решенията и политиките на местно, национално и европейско ниво, за отзивчиви и отворени към гражданите институции и за обединени и взаимно подкрепящи се граждански организации.

Ценности: 

 • Отговорност към осъществяване на мисията и целите ни.
 • Уважение към демократичните ценности и демократични принципи на управление.
 • Толерантност към различията (включително различните мнения).
 • Активност в обществено-политическия живот и в постигане на желаните резултати и съпричастност към обществото, в което живеем.
 • Равнопоставеност – всички хора трябва да имат равни права и възможности, независимо от тяхната раса, пол, възраст, сексуална ориентация, образование, социално и обществено положение.
 • Солидарност – помежду ни, с партньори и съмишленици, с нуждаещите се от помощ и закрила, с демократичния свят.
 • Подкрепа за прилагане на принципите на устойчивото развитие.

Обща цел:

Насърчаване и подкрепа на гражданското участие в решенията и политиките, отстояване и утвърждаване на принципите на доброто управление, обединяване на гражданските организации около общи каузи. 

Приеха се и петте специфични цели:

 1. Специфична цел 1: Стимулиране и улесняване на гражданското участие в управленските решения чрез отстояване и утвърждаване на принципите на доброто демократично управление.
 2. Специфична цел 2: Осъществяване на граждански мониторинг и контрол върху дейността на институциите и информиране на обществеността за резултатите.
 3. Специфична цел 3: Прилагане и разпространение на инструменти, подходи и успешни примери за гражданско участие на национално и местно ниво.
 4. Специфична цел 4: Застъпничество за гражданските и човешките права, демокрацията и европейските ценности и противопоставяне на дезинформацията и фалшивите новини.
 5. Специфична цел 5: Постигане на институционална устойчивост и просперитет на ФГУ, солидарност и взаимодействие с други граждански организации и мрежи по общи каузи.

Бе обсъден и приет Плана за действие за изпълнение на стратегията на ФГУ в периода 2024 – 2027 г., като бяха предложени някои редакции на предварително изготвения проект.

В края на заседанието бе обсъдена работата на новосформирания Обществени съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество и Общото събрание на Форум Гражданско Участие взе решение за издигане на кандидатурите за председател на Мирослав Цеков от Национален Младежки форум, а за заместник-председател Надя Шабани от Български център за нестопанско правo.

IMG_1154

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt