Граждански организации обсъдиха проект на документ с политически съвети за финансова автономност на общините

Начало / Новини / Граждански организации обсъдиха проект на документ с политически съвети за финансова автономност на общините
Начало / Новини / Граждански организации обсъдиха проект на документ с политически съвети за финансова автономност на общините

Граждански организации обсъдиха проект на документ с политически съвети за финансова автономност на общините

в Новини

Като продължение на дискусията от месец септември за повишаването на финансовата автономност на българските общини в съответствие с добрите европейски практики и стандарти, на 16 ноември Форум Гражданско Участие организира среща на представители на граждански организации с експерти на Центъра за експертиза за добро управление на Съвета на Европа (ЦЕДУСЕ) за обсъждане на проекта на документ с политически съвети по темата.

Виери Чериани, експерт към (ЦЕДУСЕ) припомни накратко принципите на местната демокрация и ролята на гражданското общество, като подчерта, че гражданското участие е критично важно за демокрацията. Беше представена  структурата и основните акценти на документа с политически съвети за повишаването на финансовата автономност на българските общини.

Чериани изрично подчерта, че не е редно държавата да управлява централно финансите на общините и сподели, че това състояние може да се промени чрез един от двата сценария, предложени в документа – Сценарий за цялостна реформа (който отговоря на най-добрите международни практики и на принципите за добро управление) и Постепенен сценарий (който е плавен, поетапен подход, целящ осъществяване на някои най-важни, неотложни реформи, а не цялостна реформа).

В заключението на своята презентация експертът от Центъра за експертиза за добро управление на Съвета на Европа изтъкна, че в настоящата ситуация за България препоръчителен е вторият сценарий с въвеждане на иконометрични методи при изчисляване на целевите субсидии за делегирани функции и при изчисляване на приходите на общините (реалните приходи да се заменят със стандартния фискален капацитет), както и изпробване на изравняване на бюджетния дефицит, вместо на разходните пера и фискалния капацитет и отпадане на извънбюджетните трансфери, или поне драстично намаляване в полза на прозрачността. Сегашната система създава грешни стимули за общините, от които те губят, но губи и гражданското общество, защото липсват ясни и прозрачни правила.

bodyУчастниците в срещата подчертаха, че общините трябва да имат автономия и да планират инвестициите си въз основа на реалните нужди, а предложенията и препоръките на гражданските организации за повече прозрачност и гражданско участие, споделени по време на срещата, проведена на 26.09.2023 г. в София, да бъдат имплементирани в окончателния вариант на документа с политически съвети, защото липсата им демотивира гражданите, буди съмнения и недоверие, създава условия за корупция и злоупотреби.

Представителите на гражданските организации също изразиха подкрепа за втория, поетапен сценарии, както и за предложението за промяна на изравнителната субсидия и отпадане на допълнителните трасфери в края на годината. 

В хода на дискусията бе отбелязано, че колкото по-сложни са икономическите моделите, които се предлагат, толкова по-трудно ще се разберат от политиците, поради което е по-добре да се използват по-прости методи. Според участниците в дискусията текущите разходни стандарти не са лоши и биха могли да се използват, като се премахне последната дума на Министерството на финансите и се оставят общините и ресорните министерства да ги определят. 

Един от основните дискутирани акценти по време на срещата беше предложението за подялба на приходите от ДДФЛ между националния и местния бюджет. Участниците в срещата бяха категорични, че формулировката за подялбата на приходите от ДДФЛ трябва да бъде много по-категорична и да има задължителен характер, а преразпределението на приходите от ДДФЛ да бъде на база местожителство на човека, който получава съответния приход, а не по мястото на регистрация на фирмата.

Категорично беше изразено и мнението, че механизъм за преразпределение трябва да се прилага заедно с други механизми за изравняване на различията между общините. 

По отношение на делегираните услуги препоръката на участниците в срещата е част от тях да станат местни и разходите за тях да се финансират с част от ДДФЛ, тоест общините да получават данъчни приходи и със същата сума да се намали субсидията. За друга част от делегираните услуги бе споделено мнението, че би било удачно да бъдат финансирани чрез блокови грантове, като общините да имат правомощия сами да взимат решения при насочване на услугите. 

Не на последно място като ключови бяха откроени мерките, осигуряващи подобряване на финансовата децентрализация да са съобразени с 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа, включително с тези за прозрачност и включване на гражданите в процесите на взимане на решения и да се предвиди провеждане на информационни и разяснителни кампании за гражданите за ползите от механизмите на финансовата децентрализация. 

Проектът „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на местното финансово управление в България“ е подкрепен от Европейската комисия (DG REFORM) чрез Инструмента за техническа подкрепа (TSI) и от Съвета на Европа, и се изпълнява от Центъра за експертиза за добро управление към Съвета на Европа. Отговорност за съдържанието на настоящата статия носи само и единствено авторът ѝ. Изразените мнения не отразяват непременно официалната политика на Европейския съюз и Съвета на Европа.

CPF, CoE Logos

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt