Информация от заседание на Обществения съвет към КВНОЖГ от 21.07.2016 г.

Начало / За четене / Документи, анализи и добри практики / Информация от заседание на Обществения съвет към КВНОЖГ от 21.07.2016 г.
Начало / За четене / Документи, анализи и добри практики / Информация от заседание на Обществения съвет към КВНОЖГ от 21.07.2016 г.

Информация от заседание на Обществения съвет към КВНОЖГ от 21.07.2016 г.

На 21.07.2016 г. се проведе редовно заседание на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите (КВНОЖГ), в който ФГУ има свой представител. Ето защо предоставяме информация по точките от дневния ред, обсъждани на заседанието, на всички наши членове, партньори и заинтересовани страни.

 

  1. Обсъждане на стъпки, които Общественият съвет да предприеме за внасяне и приемане на Закон за доброволчеството.

Членовете и гостите на Съвета отчетоха, че от години се влагат време и усилия за създаване и приемане на работещ закон за доброволчеството, но такъв все още не е приет. Последни варианти са обсъждани през периода 2013 – 2015 година с Министерството на културата,  Министерството на труда и социалната политика и Министерството на младежта и спорта; организирано е и широко обществено обсъждане с над 100 представители на НПО и институции.

Членовете на Обществения съвет бяха единодушни, че доброволчеството е неизменна част от работата на гражданските организации – за организирането на младежки и спортни дейности, при работа с хора с увреждания, работа с деца и семейства, социални и здравни грижи, граждански инициативи и др. Затова регламентирането на работата на доброволците е важно от гледна точка на трудови правоотношения, обезпечаване, осигуряване на безопасни условия на труд и много други важни въпроси. Отчетено беше също, че е изработен подробен сравнителен анализ на  законодателството в тази сфера в други европейски страни, който ще се предостави на членовете на Съвета и всички желаещи. В заключение беше решено, че  Общественият съвет ще предложи на КВНОЖГ да придвижи въпроса. Създадена беше работна група, която да разгледа последните предложения и коментари и да представи в Обществения съвет законопроект, който да търси подкрепата на народни представители от КВНОЖГ и други комисии.

 

  1. Обсъждане на напредъка по приемане на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Проектът за ЗИД на ЗЮЛНЦ е разглеждан на първо четене и е принципно приет. Общественият съвет със свое становище от 22.10.2015 г. предложи промени, касаещи създаването на Съвет за развитие на гражданското общество и фонд за подкрепа на граждански инициативи, които бяха внесени между първо и второ четене от група народни представители. Отчетът показа, че от тогава няма движение. Беше взето решение да се препоръча на Комисията да придвижи проекта на ЗИД с предложените промени за разглеждане в Парламентарната комисията по правни въпроси.

 

  1. Обсъждане на внесените промени в Закона за ДДС за освобождаване от ДДС на дарените храни с изтичащ срок на годност. Беше взето решение за принципна подкрепа от страна на Обществения съвет.

 

  1. Актуална информация по разработването на Държавен образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование: проектът, изработен от работна група към МОН е предоставен на членовете на Обществения съвет, които могат да поканят свои партньори и членове за становища и предложения по него. След оформяне на окончателния документ ще се проведе широко обществено обсъждане.

 

  1. Обсъждане на предложения за изменения и допълнения в Закона за обществените библиотеки и Закона за закрила и развитие на културата.

Поради обхвата на промените и недостатъчната предварителна информация (липса на финансов анализ за това, как предложените промени биха се отразили на държавния бюджет), а също и във връзка с постъпили предложения за промени в Закона за народните читалища, се сформира работна група, която да разгледа в пакет предложенията към трите закона и да предложи решение в Обществения съвет.

 

  1. Преглед на досегашната работа на Обществения съвет и обсъждане на приоритетите за следващата година.

Членовете на съвета не са напълно удовлетворени от резултатите от работата му и взеха решение за организиране на среща с ръководството на Комисията и на Народното събрание през септември за обсъждане на по-ефективното  си взаимодействие и за представяне на приоритетите си за работа през следващата година от своята дейност.

За приоритети на Съвета 2016 – 2017 бяха определени следните теми:

  • ЗЮЛНЦ – приемане на ЗИД с измененията, направени между първо и второ четене;
  • Финализиране на текстовете, обсъждане и приемане от НС на Закон за доброволчеството;
  • Приемане на одобрен от различните заинтересовани страни Държавен образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование;
  • Подобряване на средата за пряко участие на гражданите в управлението чрез приемане на предложените от Съвета промени в ЗПУГДВМС.

 

 

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt