Информация

Начало / Новини / Информация
Начало / Новини / Информация

Информация

03/02 – ЕК: Стратегията на ЕС за Дунавския регион: европейският комисар Хаан обяви координаторите за приоритетните областиС цел развитие на огромния икономически потенциал на река Дунав Европейската комисия предложи в края на 2010 г. всеобхватна стратегия за Дунавския регион, който обхваща осем държави-членки на ЕС и шест други европейски страни.

 В тази стратегия се набляга върху конкретни приоритетни области на действие, като например подобряване на плавателността, качество на водите, сътрудничество по въпросите на сигурността и възможности за туризъм. За осъществяване на стратегията на място комисарят по регионалната политика Йоханес Хаан обяви днес в Будапеща, съвместно с унгарския външен министър Янош Мартони, кои държави и региони ще са водещи в приоритетните области на работа. Те ще движат процеса на прилагане на стратегията чрез договаряне на работна програма и установяване на източници за финансиране с други участващи държави и партньори като неправителствени организации. Установени са 11 приоритетни области. Със стратегията се цели тясно сътрудничество между държавите, така че оптимално да се използват всички налични средства за финансиране от ЕС, без да се заделят нови средства, да се задават нови правила или да се създават нови институции. Стратегията включва подробен план за действие, който се основава на четири стълба: свързаност на Дунавския регион (например подобряване на мобилността, насърчаване на по-широкото използване на енергия от възобновяеми източници и стимулиране на дейностите в областта на културата и туризма);опазване на околната среда в Дунавския регион (например възстановяване на качеството на водите, управление на рисковете за околната среда и опазване на биоразнообразието);постигане на благосъстояние в Дунавския регион (например развитие на научноизследователския капацитет, образованието и информационните технологии, подпомагане на конкурентоспособността на предприятията и инвестиране в уменията на хората);укрепване на Дунавския регион (например повишаване на институционалния капацитет и подобряване на сътрудничеството за справяне с организираната престъпност). Източник: Rapid  БЪЛГАРИЯ 02/02 – МС: Нов закон ще стумилира проистводството и използването на енергия от възобновяеми източници

 

 Правителството одобри проект на нов закон за енергията от възобновяеми източници. Той ще бъде внесен за приемане от Народното събрание. Проектът е разработен в съответствие с Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. С нея се установяват задължителни национални цели за дела на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление и в транспорта. За България те са съответно 16% и 10% до 2020 г. Законът си поставя за цел да създаде условия за постигане на устойчива и конкурентна енергийна политика и икономически растеж чрез иновации, внедряване на нови продукти и технологии; да осигури информация относно схемите за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от възобновяеми източници на всички заинтересовани лица; да гарантира сигурност на енергийните доставки и снабдяването, техническа безопасност, както и опазване на околната среда и ограничаване изменението на климата. В проектозакона са разработени мерки за насърчаване производството на енергия от възобновяеми източници при отчитане на въздействието от подобряване на енергийната ефективност и въвеждането на енергоефективни технологии. Освен електропроизводството, към което бяха насочени насърчителните механизми в досегашния закон, целите и механизмите са насочени и към секторите отопление, охлаждане и транспорт.

 

Източник: МС

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt