Институции, които изискват Удостоверение за актуално състояние подлежат на санкции

Начало / Новини / Институции, които изискват Удостоверение за актуално състояние подлежат на санкции
Начало / Новини / Институции, които изискват Удостоверение за актуално състояние подлежат на санкции

Институции, които изискват Удостоверение за актуално състояние подлежат на санкции

в Новини

Институции, които продължават да изискват удостоверение за наличие или липса на обстоятелства по Закона за регистъра БУЛСТАТ, подлежат на административнo наказаниe.

Това стана ясно от официалния отговор на т г-н Красимир Божанов, директор на Дирекция „Модернизация на администрацията” в Министерския съвет във връзка със сигнал на ФГУ, че голям брой местни администрации, банки и други институции продължават да изискват удостоверение за наличие или липса на обстоятелства (Удостоверение за актуално състояние) от неправителствени организации,  въпреки последните промени в Закона за регистър БУЛСТАТ (ДВ, БР.8 от 2016 г.). Според чл. 8а, „Когато е посочен код по БУЛСТАТ, съдът, държавните и местните органи, лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, и организациите, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в регистър БУЛСТАТ. Забраната се прилага и за възложителите по чл. 7 от Закона за обществените поръчки.”

В отговор на писмото на ФГУ бяхме информирани (писмо с вх. N 18-00-173/11.08.2016 г.), че длъжностно лице, което наруши задълженията си по прилагане на чл. 8а, подлежи на санкция и се наказва с глоба от 100 до 500 лв. В писмото на г-н Божанов е посочено още, че Предвид чл.51, ал.1 от ЗРБ при възникнали случаи, в които местни администрации, банки и други институции продължават да изискват удостоверение за наличие или липса на обстоятелства по ЗРБ, засегнатите лица могат да отправят сигнал до изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, в чиито правомощия е да търси административно-наказателна отговорност за неспазване на чл.8а и останалите разпоредби на ЗРБ.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt