Нов „Вход за граждани“ отваря община Ловеч

Начало / Новини / Нов „Вход за граждани“ отваря община Ловеч
Начало / Новини / Нов „Вход за граждани“ отваря община Ловеч

Нов „Вход за граждани“ отваря община Ловеч

Нова наредба на Общински съвет – Ловеч ще регламентира стандартите за провеждане на ефективни обществени консултации в Ловеч. От днес, 12.11.2020, до 14.12.2020 г., проектът е обект на консултация и всеки може да се запознае с него и да изпрати своите коментари. С проекто-наредбата и с мотивите за приемането ѝ, както и с предварителната оценка на въздействието можете да се запознаете на сайта на община Ловеч: https://www.lovech.bg/bg/proekti-na-normativni-dokumenti/proekt-na-naredba-za-provezhdane-na-obshtestveni-konsultatsii-ot-obshtina-lovech

Обществените консултации са съществен елемент от доброто и демократично управление. Възможността на гражданите да участват във вземането на решения по значими за живота им въпроси е сред основните им права, признато както на национално, така и на европейско ниво. Нашите наблюдения в цялата страна показват, че въпреки изискванията на националното законодателство, все още липсват достатъчно ясни стандарти и рамки, които да подпомогнат местните власти и гражданите да провеждат смислен и резултатен диалог. В този смисъл, община Ловеч се нарежда сред малкото български общини, които регламентират реда, по който да се провеждат обществените консултации, давайки по този начин на гражданите гаранция за качествена информационна кампания, адекватно включване с мнения и предложения и прозрачен процес на вземане на решения.

В мотивите към документа е посочено: „Целта на проекта на Наредба е осигуряването на отворен и ясен за гражданите процес на вземане на решения от местната власт, в резултат на което да се стигне до приемането на по-устойчиви и обществено признати решения и политики на местно ниво.“ Предвидени са няколко основни елемента, които да подпомогнат гражданите за се включат в обсъждането на местните политики:

– въвеждане на изискване за провеждане на писмени консултации в рамките на минимум 30 дни като задължителна част от процеса на консултиране;

– осигуряване на достатъчно време и разбираема и достъпна информация за запознаване и подготовка на обществеността за обсъждането и включване на възможно най-широк кръг заинтересовани страни по съответните теми;

– провеждане на различни формати на ефективни обществени обсъждания, включително и онлайн, които могат да се използват и в ситуация на пандемия или в друга кризисна обстановка;

– повишаване на уменията и капацитета на местната администрация за провеждане на обществени консултации.

Проектът за Наредба за провеждане на обществени консултации е разработен от общински експерти с помощта на експерти от Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право. Тя е и резултат от цялостната съвместна работа на Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право с община Ловеч и сдружение „Граждански инициативи – Ловеч“ в рамките на инициативата „Вход за граждани“. Освен община Ловеч, в инициативата се включиха общините: Враца, Карлово, Кърждали, Монтана, Търговище и Столична община. Всяка от тях има възможност да обогати и подобри качеството на входовете за гражданско участие чрез въвеждането на доказали ефективността си, работещи модели и практики.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Форум Гражданско Участие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt