НПО в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност“

Начало / Новини / НПО в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност“
Начало / Новини / НПО в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност“

НПО в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да участват в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност“.

 

Заявление за участие в избора могат да подават само неправителствени организации, които са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като организации за осъществяване на дейност в обществена полза в една или повече от следните области (хоризонтални въпроси):

  1. устойчиво развитие – предотвратяване замърсяването на водите, въздуха, почвите опазване на биологичното разнообразие, насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници;
  2. равни възможности – защита на правата на групи в неравностойно положение (на база пол, възраст, религиозна или етническа принадлежност, заболяване или др.);
  3. конкуренция – защита интересите на малките и средните предприятия и др.;
  4. други области директно свързани с въздействието на ОП „Конкурентоспособност“.

Организациите и предложените от тях кандидати трябва да отговарят на определени критерии, описани в Правилата и процедурата за избор на представители на неправителствени организации за участие в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, посочени и в поканата за участие.

Писмените заявления за участие следва да се представят в срок до 28 март 2013 г. на адрес: гр. София, 1052, ул. „Славянска“ № 8, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, на вниманието на главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ – г-н Кирил Гератлиев.

Документи: 

Покана 

Правила и процедура за избор 

Документи за кандидатстване 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt