Актуализациите за 2012 г. на Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 2020″ и Конвергентната програма на Република България (2012-2015 г.). бяха изпратени на Европейската комисия.

Начало / Новини / Актуализациите за 2012 г. на Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 2020″ и Конвергентната програма на Република България (2012-2015 г.). бяха изпратени на Европейската комисия.
Начало / Новини / Актуализациите за 2012 г. на Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 2020″ и Конвергентната програма на Република България (2012-2015 г.). бяха изпратени на Европейската комисия.

Актуализациите за 2012 г. на Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 2020″ и Конвергентната програма на Република България (2012-2015 г.). бяха изпратени на Европейската комисия.

Двете програми – Националната програма за реформи (НПР) и Конвергентната програма (КП) бяха приети от Министерския съвет на 11 април 2012 г., едновременно с одобряването на основните допускания и бюджетната прогноза за периода 2013-2015 г. и приемане на разходните тавани по ПРБК.

 

 

 

Актуализацията за 2012 г. на НПР идентифицира мерките, адресиращи препоръките на Съвета на Европейския съюз от 12 юли 2011 г. за постигане на националните цели и факторите за устойчив икономически растеж. Дефинираните национални цели в НПР за периода 2011-2015 г. са запазени и в настоящата актуализация на програмата. Приоритетни за икономическата политика продължават да бъдат подобряването на инфраструктурата и на бизнес-средата, привличането на инвестиции, повишаването на конкурентоспособността на младите хора и подобряването на доверието в държавните институции.

 

Конвергентната програма на Република България за 2012-2015 г. е изготвена в съответствие с разпоредбите на Договора за функциониране на Европейския съюз относно изискванията, произтичащи от процеса на многостранно фискално наблюдение в рамките на координацията на макроикономическите политики в Европейския съюз. Тя адресира параметрите на устойчивост на фискалната политика, съгласно предписанията на Пакта за стабилност и растеж, като същевременно очертава и пътя към изпълнението на Маастрихтските критерии за членство в еврозоната.

 

Конвергентната програма се фокусира върху основните параметри на макроикономическата политика с основни приоритети – придържане към консервативна и дисциплинирана фискална политика, осигуряване на дългосрочна устойчивост на публичните финанси и ефективно насочване на публичните разходи към стимулиране на ускоряващи икономическия растеж дейности. Основната цел на фискалната политика е не само поддържане на дефицита по консолидираната фискална програма под прага от 3% от БВП в рамките на програмния период, но и балансиране на бюджета до 2015 година.

 

Важни елементи на икономическата политика са и извършването на пенсионната реформа и реформата в социално-осигурителната система, което гарантира дългосрочната устойчивост на публичните финанси в условията на застаряващо население; обвързване на растежа на доходите с растежа на производителността на труда; провеждането на административна реформа, вкл. и чрез въвеждането на ново, базирано на представянето, заплащане на служителите в публичната администрация; непроменената данъчна политика.

 

Документите са разработени от Министерството на финансите в тясно сътрудничество с министерствата и ведомствата от държавната администрация, както и с Българската народна банка, при непрекъснати консултации с представители на Европейската комисия. В изготвянето на Националната програма за реформи са взели участие и социалните партньори, представители на академичните среди и на неправителствения сектор, чиито коментари и препоръки, изразени по време на общественото обсъждане на 27 март 2012 г. са отразени.

 

По информация на Министерство на финансите

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt