Общественият съвет към КВНОЖГ обсъди промените в ЗЮЛНЦ и ЗМИП, касаещи гражданските организации

Начало / Новини / Общественият съвет към КВНОЖГ обсъди промените в ЗЮЛНЦ и ЗМИП, касаещи гражданските организации
Начало / Новини / Общественият съвет към КВНОЖГ обсъди промените в ЗЮЛНЦ и ЗМИП, касаещи гражданските организации

Общественият съвет към КВНОЖГ обсъди промените в ЗЮЛНЦ и ЗМИП, касаещи гражданските организации

На 19 юни 2019 г. се проведе редовно заседание на Обществения съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите (КВНОЖГ) при следния дневен ред:
1. Преглед на напредъка по влизане в сила на промените в ЗЮЛНЦ и Закон за мерките срещу изпирането на пари, касаещи гражданските организации.
2. Статистика на разглежданите в ОС Национални граждански инициативи и предприети действия от страна на НС.
3. Обсъждане на изпълнението на решенията на ОС относно разглеждане на проект на Закон за доброволчеството.
4. Разни.
Общественият съвет пое ангажимент да представи писмено своите препоръки към Министерство на правосъдието и Агенцията по вписванията с цел оптимизиране на системата при вписвания, промени в обстоятелствата, отчитане на ЮЛНЦ и други казуси, свързани с прилагането на промените в ЗЮЛНЦ и ЗМИП. Една от основните задачи е съвместно да се потърсят начини за отстраняването на трудности, произтичащи от подаването и публикуването на годишните отчети на ЮЛНЦ по електронен път, които организациите с нестопанска цел и най-вече сдруженията срещат.
В допълнение към това Съветът официално ще изиска данни от страна на Агенция по вписванията, които да подпомогнат анализирането, да повишат осведомеността и прозрачността на работата ѝ, в частност – по отношение на ЮЛНЦ.
Общественият съвет препоръчва на председателя на КВНОЖГ да предприеме необходимите действия и за това Национална гражданска инициатива „7000“ да влезе за разглеждане в Народното събрание, както и да се работи в посока разглеждане в НС на останалите националните граждански инициативи, подкрепени от Обществения съвет.

Очаквайте скоро и протокол от решенията на сайта на Обществения съвет.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt