Общественият съвет към КВНОЖГ подкрепи две национални граждански инициативи

Начало / За ФГУ / Общественият съвет към КВНОЖГ подкрепи две национални граждански инициативи
Начало / За ФГУ / Общественият съвет към КВНОЖГ подкрепи две национални граждански инициативи

Общественият съвет към КВНОЖГ подкрепи две национални граждански инициативи

в За ФГУ, Новини

Вчера, 25.09.2018 г., се проведе заседание на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите (КВНОЖГ) при следния дневен ред:

1. Последващи действия след дискусията относно промените в ЗЮЛНЦ, проведена на 08.06.2018 г.:

– Предстоящи промени в ЗКПО и ЗСч, свързани с годишното отчитане на НПО и обявяването на някои нови обстоятелства в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията – обществена консултация до 29.09.2018 г.

– Кратка информация за действията на Агенцията по вписвания и НАП.

2. Националната гражданска инициатива „За забрана на отглеждането, умъртвяването и търговията на животни с цел добива на ценни кожи в Република България“ № 839-01-13 от 22.06.2018 г. внесена от Инициативен комитет

Zabrana cenni kozhi

 

3. Националната гражданска инициатива „7000“, № 839-01-14 от 27.06.2018 г. внесена от Инициативен комитет

Национална-гражданска-инициатива-7000-1024x220

4. Информация за напредъка по Закон за доброволчеството – стратегия за действие.

integration-3527263_960_720

5. Разни.

Основен фокус на обсъжданията бяха двете Национални граждански инициативи. 

Едната, Национална гражданска инициатива „7000“ относно премахване на запрещението, бе организирана от Инициативен комитет и подкрепена от членове и партньори на Мрежата. Членовете на Обществения съвет подкрепиха инициативата с 8 гласа ‘ЗА’ и препоръчват на членовете на КВНОЖГ да я подкрепят и по тяхна инициатива да внесат в 44-то НС проекта на Закон за физическите лица и мерки за подкрепа. 

Основните цели на Инициатива „7000“ са две:
– Развиване на мерки за подкрепа, гарантиращи, че пълнолетните лица, които страдат от умствена изостаналост, психична болест и деменция и които имат сериозни затруднения при извършване на конкретни правни действия, ще получат необходимата подкрепа за самостоятелно упражняване на правата си съобразно техните желания и предпочитания, без да бъде замествана волята им;
– Предвиждане на гаранции и защитни мерки, за да бъде едновременно постигнато зачитане на желанието и личния избор на всяко лице, предпазването му в ситуации на сериозен риск от необратимо увреждане и защита на интересите на третите лица.

Подписката е успяла да събере подкрепа от 12 000 подписа на български граждани от 12 различни населени места от цялата страна. 

Другата инициатива цели да наложи забрана на отглеждането, умъртвяването и търговията на животни с цел добива на ценни кожи. По време на обсъждането бе представено и становище от Националния природонаучен музей относно опасностите за местните видове при подобно отглеждане. Практиките в редица европейски държави показват положителен ефект от подобен подход, особено когато се отнася за условия на отглеждане и вредата, която тези инвазивни видове могат да причинят. Общественият съвет подкрепи и препоръча на членовете на КВНОЖГ да я подкрепят и по тяхна инициатива да внесат Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

По отношение на законопроекта за доброволчество и липсата на напредък по неговото обсъждане в Комисията по правни въпроси и в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Съветът ще инициира работна среща с народни представители, вносители на законопроекта и членове на водещите комисии и ще започне кампания във връзка с Деня на доброволеца (5 декември) с цел широк дебат относно закона и неговата необходимост. 

По точка 5 се обсъди писмо, постъпило от организации на и за глухи хора относно промяна на чл.3 от Конституцията на Република България и изслуша мненията и становищата на своите членове. Въпросът касае необходимостта от приемане на Закон за жестовия език. Съветът препоръчва на заинтересованите организации да се включат в работните групи към Министерство на образованието и науката и към Министерство на труда и социалната политика.

Очаквайте протокол от решенията на сайта на Обществения съвет и последващи развития по темите. 

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt