Общественият съвет към КВНОЖГ със становище срещу Законопроект за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ

Начало / Новини / Общественият съвет към КВНОЖГ със становище срещу Законопроект за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ
Начало / Новини / Общественият съвет към КВНОЖГ със становище срещу Законопроект за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ

Общественият съвет към КВНОЖГ със становище срещу Законопроект за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ

С 15 гласа „за“, 1 – „против“ и нула гласа „въздържал се“ на свое заседание от 08.07.2020 г. Общественият съвет към Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите прие становище, с което предлага на Комисията да не приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители. Според Обществения съвет предложените изменения, касаещи наскоро формирания Съвет за развитие на гражданското общество към МС, са израз на нежелание от страна на вносителите на законопроекта да се развива държавната политика в областта на гражданския сектор.

Предложенията за създаване на регистър на финансираните от чужбина ЮЛНЦ според приетото становище са в пряко противоречие с Конституцията на Република България (чл. 44), Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) и други. Посочва също, че предложенията относно ежегодното деклариране на имуществото от страна на председателите и на членовете на органите за управление на гражданските организации пред Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, когато ЮЛ са получили финансиране от чужда държава или чуждестранни физически или юридически лица, противоречи изцяло на целта на ЗПКОНПИ.

Ако сте гражданска организация и желаете да подкрепите Обединеното становище срещу законопроекта, инициирано от група граждански организации и мрежи, сред които ФГУ, можете да го направите като попълните този формуляр до 17:00 ч на 16 юли 2020 г.

В рамките на заседанието на Обществения съвет беше прието и друго становище с препоръка към КВНОЖГ да подкрепи Национална гражданска инициатива „За истинска детска болница“. В документа се подчертава, че инициативата е от ключово обществено значение както поради важността на въпросите на детското здравеопазване, така и поради необходимостта от гарантиране на гражданско участие и прозрачност в процеси от подобна обществена важност.

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt