Общо събрание на Форум „Гражданско участие“

Начало / Новини / Общо събрание на Форум „Гражданско участие“
Начало / Новини / Общо събрание на Форум „Гражданско участие“

Общо събрание на Форум „Гражданско участие“

Уважаеми колеги,

В съответствие с чл. 13, ал. 1 от Устава на Сдружение „Форум Гражданско участие“, УС взе решение за свикване на Общо събрание на 17.07.2014 г. от 11.00 часа. Събранието ще се проведе в Интерхотел Велико Търново при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ФГУ за 2013 година;

2. Бюджет и насоки за работа за 2014 година;

3. Нови членове, членски внос

4. Разни.

 

Също така, във връзка с подготовката на Стратегия на ФГУ за периода 2014-2017 година, мрежата се ангажира с идентифициране профила и нуждите на членовете и планиране дейностите на организацията за следващите три години. ФГУ организира Конференция на бъдещето, чиято цел е да направим преглед на постигнатото от мрежата до настоящия момент и да набележим визията и темите, върху които ФГУ ще фокусира дейността си до 2017 година.

Имаме удоволствието да поканим представител на Вашата организация да участва в Конференция на бъдещето, която ще се проведе на 17-18 юли 2014 година в Интерхотел Велико Търново. Приложено изпращаме регистрационен формуляр и въпросник, който очакваме да попълните. Вашите отговори, както и активността ви в дискусиите, ще бъдат особено ценен принос в общите ни усилия за по-ефективно гражданско участие в процеса на формулиране на политики на местно, национално и европейско ниво.

Конференцията се провежда с финансовата подкрепа на фондация Charles Stewart Mott. Разходите за настаняване и участие са за сметка на организаторите. Пътните разходи на пълноправните членове на ФГУ, платили дължимия членски внос, ще бъдат възстановени срещу представени разходни документи. Представителите на асоциираните членове, които желят да получат статут на пълноправни, следва да носят със себе си следните документи:

1. Заявление за членство до УС на ФГУ (изтеглете от тук) ;

2. Копие от удостоверение за актуално състояние на кандидата;

3. Копие от устав/устройствен акт на кандидата;

4. Копие от (извлечение) от протокол за взето решение за членство.

 

Моля да потвърдите участието си до 27 юни 2014г. на ел. поща: forumgu@gmail.com. В същия срок и на същия адрес следва да изпратите и попълнения въпросник, който ще подпомогне подготовката на Стратегията, ориентирана към вашите нужди и очаквания. За повече информация: Радослава Митрова, Експерт Формулиране и развитие на политики и Анна Генчева, Координатор мрежа и връзки с обществеността.

 

Документи за изтегляне:

Регистрационен формуляр

Въпросник

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt