Общо събрание на Форум Гражданско Участие

Начало / Новини / Общо събрание на Форум Гражданско Участие
Начало / Новини / Общо събрание на Форум Гражданско Участие

Общо събрание на Форум Гражданско Участие

в Новини
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13 от Устава на Форум Гражданско  Участие, Управителният съвет на сдружението свиква редовно Общо събрание на Форум Гражданско Участие на 20 април 2024 г. (събота) от 09:00 часа в гр. София, в Конферентната зала на Национален STEM Център, (бул. „Драган Цанков“ 21A), при следния
Дневен ред:
1. Отчет за дейността и финансите на ФГУ за 2023;
2. План за дейността и финансите на ФГУ за 2024;
3. Избор на нови членове на УС на сдружението;
4. Други.
При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден, на същото място, при същия дневен ред от 10:00 часа.
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt