Общо събрание на Форум Гражданско Участие

Начало / Новини / Общо събрание на Форум Гражданско Участие
Начало / Новини / Общо събрание на Форум Гражданско Участие

Общо събрание на Форум Гражданско Участие

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13 от Устава на Форум Гражданско Участие, Управителният съвет на сдружението свиква редовно Общо събрание на Форум Гражданско Участие на 16 септември 2023 г. (събота) от 16:00 часа, в гр. София, в Конферентната зала на Софийското ларго, (пл. Независимост), при следния
Дневен ред:
1. Отчет за дейността и финансите на ФГУ за 2022 година;
2. Приемане на план и бюджет на ФГУ за 2023 година;
3. Други.
При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден, на същото място, при същия дневен ред от 17:00 часа.

 

За участие в събранието можете да се регистрирате на https://forms.gle/3sMLTZmuiBDm2vXa6

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt