Обучение за онлайн обществени консултации „Вход за граждани“ се проведе за общините Ловеч и Монтана

Начало / Новини / Обучение за онлайн обществени консултации „Вход за граждани“ се проведе за общините Ловеч и Монтана
Начало / Новини / Обучение за онлайн обществени консултации „Вход за граждани“ се проведе за общините Ловеч и Монтана

Обучение за онлайн обществени консултации „Вход за граждани“ се проведе за общините Ловеч и Монтана

Двудневният семинар (02-03.07.2020) беше предназначена за представители на администрацията и на гражданския сектор в двете общини и е част от голямата инициатива на Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право „Вход за граждани“, която цели подобряване на взаимодействието между местните власти и общности в седем български общини.

В отговор на извънредната обстановка поради разпространението на COVID-19 в две от общините – Ловеч и Монтана, беше изготвен цялостен пакет от мерки за координация и взаимодействие между местни власти и граждани конкретно по време на криза, като семинарът също бе адаптиран спрямо текущата ситуация. В рамките на обучението бяха представени различни варианти за прилагане на съвременни подходи за консултиране с гражданите на местно ниво. Бяха дискутирани възможностите за  „пренасяне“ на гражданското участие в дигиталния свят, например чрез онлайн обществени обсъждания – едно от възможните решения за консултиране с гражданите в епидемични условия. Поради риска от провеждане на събития на живо, а и за да демонстрира на практика някои от заложените в програмата варианти за дистанционно взаимодействие между граждани и институции, семинарът също се проведе онлайн.

Важна част от обучението беше именно техническото и ресурсно обезпечаване на една виртуална консултация. Беше представена и актуалната регулаторна рамка по отношение на гражданското участие, практически насоки за организиране на традиционно обществено обсъждане и препоръки за по-добра комуникация между институции и граждани. Партньори на ФГУ и БЦНП в двете общини освен кметствата са и сдруженията „Закрилници“ – Монтана и „Граждански инициативи“ – Ловеч.

В рамките на „Вход за граждани“ в Ловеч и Монтана предстои провеждането на пилотни онлайн обществени обсъждания по теми, актуални за местните общности и управа. За целта в процес на сформиране са и два отделни екипа с представители както на местните администрации, така и на гражданския сектор, които да отговарят за организацията и самото осъществяване на обсъжданията. Събитията са предвидени за края на месец юли, като покани за граждани и медии, дневен ред и необходимите информационни материали ще бъдат публикувани в уебсайтовете на двете общини и изпратени до заинтересованите страни чрез останалите комуникационни канали на администрациите и партньорските им организации.

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Форум Гражданско Участие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt