Покана за участие на неправителствените организации в работната група за разработване на договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г.

Начало / Новини / Покана за участие на неправителствените организации в работната група за разработване на договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г.
Начало / Новини / Покана за участие на неправителствените организации в работната група за разработване на договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г.

Покана за участие на неправителствените организации в работната група за разработване на договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г.

На страниците на Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България бе публикувана информация, относно предстоящото сформиране на Работна група за разработване на Договора за партньорство и на тематични работни групи за разработване на програмите за следващия програмен период.
Неправителствените организации, желаещи да участват в дейността по изготвяне на Договора за партньорство, са поканени да представят заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група. Заявление за участие в изборa могат да подават следните групи неправителствени организации в обществена полза:
  • социални организации;
  • екологични организации;
  • организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
  • организации, работещи в сферата на политиките за развитие.
Критериите, на които трябва да отговарят неправителствените организации, са посочени в Механизма за избор на неправителствените организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г.
Писмените заявления се представят по образец, утвърден от министъра по управление на средствата от Европейския съюз, в срок до 27.02.2012 г. на адрес: 
гр. София, 1594, 
бул. „Дондуков“ № 1, 
Администрация на Министерския съвет, 
на вниманието на дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз“.
Документи за изтегляне:
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt