Покана за Общо събрание на Форум „Гражданско участие”

Начало / Новини / Покана за Общо събрание на Форум „Гражданско участие”
Начало / Новини / Покана за Общо събрание на Форум „Гражданско участие”

Покана за Общо събрание на Форум „Гражданско участие”

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО,
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 13, ал. 1 от Устава на сдружение „ФОРУМ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ“ и след решение на Управителния съвет от 28.08.2013г. имам удоволствието да Ви поканя на заседание на Общото събрание на организацията, което ще се проведе на 01.10.2013г. от 11.30 часа на адрес: гр. София, ул. Георги С. Раковски №124 /сградата на Информационното бюро на Европейския парламент в България/, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на ФГУ;
2. Бюджет и насоки за работа;
3. Промяна в Устава на сдружението;
4. Разни.

 

Моля, за редовно участие в заседанието представителите на членовете на сдружението да се легитимират чрез удостоверение за актуално състояние, издадено до шест месеца преди датата на Общото събрание, когато се представляват от законния си представител, а в случай на представителство от пълномощник – и чрез подписано и подпечатано писмено пълномощно. Съгласно чл. 15, ал. 3 от Устава едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание.
С уважение: И. Таралежкова

гр. София

29.08.2013 г. 

 
Покана  

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt