Покана за участие на неправителствени организации в работната група за разработване на програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония за програмен период 2014-2020 г.

Начало / Новини / Покана за участие на неправителствени организации в работната група за разработване на програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония за програмен период 2014-2020 г.
Начало / Новини / Покана за участие на неправителствени организации в работната група за разработване на програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония за програмен период 2014-2020 г.

Покана за участие на неправителствени организации в работната група за разработване на програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония за програмен период 2014-2020 г.

Неправителствените организации, желаещи да участват в дейността по изготвяне на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония, са поканени да представят заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група.

 

 

Заявление за участие могат да подават следните групи неправителствени организации в обществена полза:
  1. социални организации;
  2. екологични организации;
  3. организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
  4. организации, работещи в сферата на политиките за развитие;
  5. други групи организации, чиято дейност има отношение към тематичните цели и мерки, които ще се финансират от съответната програма.
Критериите, на които трябва да отговарят неправителствените организации, са посочени в Механизма за избор на неправителствените организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г.

Писмените заявления се представят по образец (приложен), утвърден от министъра по управление на средствата от Европейския съюз, в срок до 14.06.2012 г. /15 дни от публикацията/ на адрес: 1202 гр. София, ул. „Св. Кирил и Методий“ 17-19, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на вниманието на главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество „.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt