Покана за участие на неправителствени организации в работната група за разработване на програмата за морско дело и рибарство за период 2014-2020 г.

Начало / Новини / Покана за участие на неправителствени организации в работната група за разработване на програмата за морско дело и рибарство за период 2014-2020 г.
Начало / Новини / Покана за участие на неправителствени организации в работната група за разработване на програмата за морско дело и рибарство за период 2014-2020 г.

Покана за участие на неправителствени организации в работната група за разработване на програмата за морско дело и рибарство за период 2014-2020 г.

Неправителствените организации, желаещи да участват в дейността по изготвяне на програма за морско дело и рибарство, са поканени да представят заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група. Заявление за участие в избора могат да подават следните групи неправителствени организации в обществена полза:
  • социални организации;
  • екологични организации;
  • организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
  • организации, работещи в сферата на политиките за развитие;
  • други групи организации, чиято дейност има отношение към тематичните цели и мерки, които ще се финансират от програмата за морско дело и рибарство.
Критериите, на които трябва да отговарят неправителствените организации, са посочени в Механизма за избор на неправителствените организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г.
Писмените заявления се представят по образец (приложен), в срок до 29 юни 2012 г. на адрес: гр. София, п.к. 1606, бул. „Христо Ботев“ № 17, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, на вниманието на дирекция „Европейски фонд за рибарство“.
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt