Покана за участие на НПО за избор на членове към Комисията за прякото участие на гражданите

Начало / Новини / Покана за участие на НПО за избор на членове към Комисията за прякото участие на гражданите
Начало / Новини / Покана за участие на НПО за избор на членове към Комисията за прякото участие на гражданите

Покана за участие на НПО за избор на членове към Комисията за прякото участие на гражданите

в Новини

Покана за участие на неправителствени организации в избор на техни представители и експерти за членове на Обществения съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.

I. На основание чл.4, ал.1 от Правилата за определяне на представители на неправителствените организации за членове на Обществения съвет към  Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, Комисията отправя  покана за заявяване на участие.

II. Неправителствените организации, желаещи да участват в избора, следва да отговарят на следните критерии, определени в чл.3 от Правилата:

 • Да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Да са осъществявали своята дейност не по- малко от 3 години преди датата на подаване на заявление за участие в една от следните области на компетентност:
 1. Развитие на гражданското общество;
 2. Правни въпроси и борба с корупцията;
 3. Правосъдие, вътрешна сигурност, обществен ред и отбрана;
 4. Икономическо развитие, иновации, финанси и туризъм;
 5. Социална политика и пазар на труда;
 6. Здравеопазване;
 7. Образование и наука;
 8. Култура;
 9. Физическо възпитание,спорт;
 10. Екология и околна среда;
 11. Земеделие;
 12. Регионално и местно развитие;
 13. Транспорт;
 14. Младежки въпроси и политики;
 15. Защита правата на човека и борба с дискриминацията;
 16. Защита правата на децата;
 17. Международни въпроси;
 18. Политики за българите в чужбина;
 19. Етнически въпроси и миграция;
 20. Дарителство и доброволчество;
 21. Електронно управление и информационни технологии.
 • Имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми, проекти и политики в посочената област.
 • Притежават експертен капацитет.

 III. Заинтересованите неправителствени организации подават до Комисията заявление за участие / Приложение № 1/

 IV. Към заявлението за участие се прилагат следните документи, определени в чл.5 от Правилата за избор на Обществен съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество .

V. Заявлението за участие и придружаващите го документи се подават в срок до 19 юни 2023 г.., на имейла на Комисията: 49_kpugvgo@parliament.bg или на адрес: Народно събрание на Република България, Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество град София, пл.“Княз Александър I“ № 1.

Приложения към поканата за участие:

 1. Приложение № 1 – Заявление.
 2. Правилата за избор на Обществен съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.
 3. Разясняване към процедурата за избор на членове на Обществения съвет.
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt