Промени в ПМС 160 благодарение на активната позиция на ФГУ

Начало / Становища / Промени в ПМС 160 благодарение на активната позиция на ФГУ
Начало / Становища / Промени в ПМС 160 благодарение на активната позиция на ФГУ

Промени в ПМС 160 благодарение на активната позиция на ФГУ

в Становища

С ПМС 174, прието през август тази година се въвеждат важни промени в текстовете на ПМС 160, касаещи дейностите на гражданските организации в страната. В резултат на инициатива от страна на Форум Гражданско Участие, проведени срещи и становища (от 10.05.2017) се облекчават процедурите, които засягат неправителствените организации относно правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана. 

zakon-jpgro

Съвместно с Национална мрежа за децата и БЦНП изразихме безпокойство относно чл.2, ал.7 от ПМС 160. Според отпадналия текст бяхме длъжни да оповестяваме публично за набиране на ценови предложения в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България, независимо от цената на стоката или услугата.  Становището ни защитаваше позиция, че така приетото постановление води до неравно третиране, необосновано административно натоварване и съществени практически затруднения пред гражданските организации. 

Промените показват, че съвместните дейности и активна позиция на Мрежата и нейните членове водят до практически резултати.

Ето и пълният текст на промените:

§ 8. В Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2016 г. и бр. 30 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2 ал. 7 се отменя.
2. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 4. (1) Разпоредбите на чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 2 не се прилагат за бенефициенти по програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва.
(2) Оферти за участие в процедура за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти по програмата по ал. 1 се подават на адрес на бенефициента, посочен в публичната покана.
(3) В случаите по чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 2 – до осигуряването на техническа възможност за използване на ИСУН, бенефициентите по програмата за развитие на селските райони публикуват публичните покани на Единния информационен портал, а офертите се подават на адреса на бенефициента, посочен в публичната покана.
(4) В случаите по чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 2 – до осигуряването на техническа възможност за използване на ИСУН, физическите и юридическите лица и техни обединения – кандидати за безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, публикуват публичните покани на Единния информационен портал, а офертите се подават на адреса на съответния кандидат за безвъзмездна финансова помощ, посочен в публичната покана.“
3. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 7. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, министъра на образованието и науката, министъра на вътрешните работи, министъра на труда и социалната политика, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на финансите, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите и на министъра на културата.“
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt