Промените в ЗЮЛНЦ са приети на второ четене в правната комисия

Начало / Новини / Промените в ЗЮЛНЦ са приети на второ четене в правната комисия
Начало / Новини / Промените в ЗЮЛНЦ са приети на второ четене в правната комисия

Промените в ЗЮЛНЦ са приети на второ четене в правната комисия

в Новини

След тригодишни усилия на мрежата ФГУ, заедно с още десетки организации от цялата страна, на 31.08.2016 г. предложенията за изменение в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) бяха приети на второ четене в Комисията по правни въпроси на Парламента.

През февруари т.г. Законопроектът за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ беше приет на първо четене от Народното събрание, след което отиде за обсъждания в правната комисия.

Основните промени в Закона, ако бъдат приети, ще са в три насоки:

  1. Регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел ще бъде прехвърлена от окръжните съдилища в страната към Агенцията по вписванията. По този начин процедурата по регистрация на гражданските организации ще се ускори значително и те вече ще могат да се създават с акта на вписване в  регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията. Промяната ще доведе до намаляване на административната тежест и заради отпадането на необходимостта от издаване на удостоверения за актуално състояние. Освен това работата на неправителствените организации ще бъде по-прозрачна, тъй като информацията за дейността им ще стане публична, което от своя страна ще повлияе и на публичния образ на сектора като цяло.
  2. Друга основна промяна в закона касае създаването на Съвет за развитие на гражданското общество към Министерския съвет, който да участва в разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. Обсъжданите мерки предвиждат в Съвета да участват представители на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и представители на държавните институции – министри или заместник-министри, които да засилят диалога по между си.
  3. Учредяването на фонд към държавния бюджет за подкрепа на развитието на гражданските организации е третата важна промяна в закона. Фондът ще подпомогне една от най-уязвимите страни на НПО – тяхната финансова неустойчивост, като финансира на конкурсен принцип смислени и полезни инициативи на граждански организации.

Приетите от правната комисията текстове на законопроекта предстои да влязат за гласуване на второ четене в Народното събрание.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt