Работна среща на представителите на НПО в Работните групи за подготовка на Договора за партньорство между България и ЕС

Начало / Новини / Работна среща на представителите на НПО в Работните групи за подготовка на Договора за партньорство между България и ЕС
Начало / Новини / Работна среща на представителите на НПО в Работните групи за подготовка на Договора за партньорство между България и ЕС

Работна среща на представителите на НПО в Работните групи за подготовка на Договора за партньорство между България и ЕС

На 06.11.2012 г. в хотел „Бест Уестърн Плюс Бристол“, София се проведе работна среща на представителите на НПО в Работните групи за подготовка на Договора за партньорство между България и ЕС, Оперативните програми и Регионалните планове за развитие за периода 2014 – 2020 г. Срещата се проведе в рамките на проект „Ефективно партньорство за качествено планиране“, изпълняван от Сдружение „Болкан Асист“ за членовете на Форум Гражданско Участие с подкрепата на Балканския Тръст за демокрация и на Институт „Отворено общество“, София. Участниците бяха 18 представители на неправителствени организации от София и страната.

Целта бе да се обменят впечатления и информация от участието на НПО- представителите в Работните групи и да се обсъдят общи предложения и препоръки към институциите.

В първата част на срещата (10.30 – 12.30 ч.) участниците споделиха впечатленията си от проведените до сега заседания на Работните групи и представиха кратка информация за хода на работата.

Споделени бяха някои общи притеснения, относно:
– липсата на достатъчно прозрачност в работата на някои от групите (напр. Работната група към ОП „Транспорт“);
– извършване на промени в приоритетите на някои оперативни програми „в движение“ – без предварително обсъждане и съгласуване с членовете на работните групи (включване на допълнителен приоритет в ОП „Регионално развитие“);
– недостатъчно акцентиране върху важни приоритети (например липсва приоритет „Борба с дискриминацията“ в ОП „Развитие на човешките ресурси“, тъй като е решено, че той се включва в хоризонталния принцип „Равенство и недискриминация“);
– липсата на официално приет вариант на Националната програма за
развитие „България 2020″, което означава, че заложените в нея
приоритети все още не са потвърдени като национални приоритети;
– недостатъчно широко представителство на НПО в работните групи в сравнение с представителите на държавата, бизнеса и синдикатите;
– конфликт на интереси в председателството на някои от групите – председателите им същевременно председателстват и комитетите за наблюдение и оценка на съответната оперативна програма (ОП „Регионално развитие“, ОП „ Транспорт“ и др.);
– кратките срокове за искане на становища и обратна връзка по някои от документите;
– формалното отношение от страна на институциите към участието на НПО в работните групи – не се вземат под внимание предложенията и препоръките, остава се с впечатлението, че всичко е предварително уточнено вътре в администрацията и обсъжданията по време на заседанията са само формални;
– необходимост от по-добра връзка и координация между самите НПО, които понякога не отговарят на запитванията и съобщенията на своите колеги, избраните да ги представляват в работните групи.

Във втората част на срещата (13.30 – 15.30 ч.) дискусията бе насочена към предложения и идеи за засилване ролята на НПО в работните групи, за по – широко включване на НПО като бенефициенти в следващите Оперативни програми и за подобряване на взаимодействието с държавните институции.
Направени бяха следните предложения:
– Да се отправи общо запитване до Министерския съвет относно предложения от ФГУ и партньорските коалиции подприоритет 6.5. на НПР „България 2020″ („Повишаване ролята и качеството на участие на гражданското общество във вземането на решения и прилагане принципите на партньорство и добро управление на местно, регионално и национално ниво“) и да се настоява подобен приоритет да бъде включен в някоя от оперативните програми, например в ОП „Техническа помощ“;
– НПО да работят върху проекти на оперативните програми „в сянка“, които да бъдат представени в Брюксел следващата година, когато ще се представят и официалните програми на България;
– Да се подготви общо писмо да Министерския съвет относно принципната структура и съдържание на Договора за партньорство и да се предложат задължителни изисквания, които да бъдат спазвани;
– Да се проведе следваща среща на НПО – представителите в работните групи, на която да се обсъдят и приемат проектите на предложените писма и позиции и да се очертаят следващи общи стъпки и действия.

В края на срещата Ива Таралежкова и Славея Христова представиха опита на някои европейски страни относно участието на НПО в оперативните програми и в структурните фондове (Приложение 2 и 3 към Резюмето). Презентациите бяха приети с интерес и организаторите поеха ангажимент да ги изпратят на всички участници в срещата и да ги публикуват на сайтовете на Болкан Асист и ФГУ.

Документи:
 Брошура „Добри практики“  
 Презентация „Планиране и изпълнение на кохезионната политика – опита на НПО в други европейски страни“
 Презентация „Словения – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007 – 2013)“  

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt