Среща на представители на НПО по отношение на създаване на Съвет за развитие на гражданското общество

Начало / Новини / Среща на представители на НПО по отношение на създаване на Съвет за развитие на гражданското общество
Начало / Новини / Среща на представители на НПО по отношение на създаване на Съвет за развитие на гражданското общество

Среща на представители на НПО по отношение на създаване на Съвет за развитие на гражданското общество

Резюме 
от среща на представители на НПО по отношение на създаване на Съвет за развитие на гражданското общество
25 януари 2013 г.

 

В настоящото резюме са добавени и някои пояснения, съгласувани с присъствалите на срещата, с цел да бъде по-ясен предложения механизъм.

Срещата се проведе от 10.30 ч. до 12.00 ч. в Институт „Отворено общество“ по инициатива на Български център за нестопанско право.

На срещата присъстваха:
• Боряна Кирилова (Български дарителски форум).
• Венцислав Кирков (Българска платформа за международно развитие);
• Галя Марков (Ноу Хау център);
• Георги Стойчев (Институт „Отворено общество“);
• Георги Генчев (Фондация ПАЦЕП)
• Дани Колева и Мария Брестничка (Национална мрежа за децата);
• Ива Таралежкова (Форум „Гражданско участие“)
• Любен Панов, Ралица Величкова и Надя Шабани (Български център за нестопанско право);
• Юрий Вълковски (Асоциация на фестивалите в България);

Целта на срещата беше да се обсъди създаването на Съвета за развитие на гражданското общество, предвиден в приетата от Министерски съвет Стратегия за подкрепа на развитието на гражданското общество в периода 2012 – 2015 г. Любен Панов представи целите на Съвета и сроковете за неговото създаване според приетия от Министерски съвет План за изпълнение на стратегията. Основните теми за обсъждане бяха:

1. Какъв да е броя на членовете на Съвета и кои държавни институции следва да бъдат поканени.

 

По тази тема беше решено да бъдат предложени институциите свързани със структурните проблеми на НПО или управляващи средства за НПО за участие. Съветът следва да има представители от следните институции (общо 9):
• Министерски съвет;
• Министър за управление на средствата от ЕС;
• Министерство на правосъдието;
• Министерство на финансите;
• Министерство на труда и социалната политика;
• Министерство на околната среда и водите;
• Министерство на образованието, младежта и науката;
• Министерство на здравеопазването;
• Министерство на културата.

2. Колко и от какви сфери да са представителите на НПО в Съвета.

 

В съответствие с разписаните правила за състава на Съвета в стратегията за развитие на гражданското общество, броят на представителите на НПО трябва да е равен на броя на институциите т.е. 9 (девет) както предлагаме по-горе. За да се гарантира участие на НПО от различни сфери, предлагаме номинираните НПО да бъдат от следните сфери:
• Човешки права;
• Публични политики, добро управление и мониторинг;
• Развитие на НПО, дарителство, доброволчество;
• Социална сфера;
• Екология;
• Образование;
• Култура;
• Подкрепа на уязвими групи;
• Други.

Предлагаме тези сфери да се групират по следния начин:

Тъй като избираме Съвет за развитие на гражданското общество, който трябва да обсъжда структурни проблеми за НПО сектора и да следи изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации, е добре в него да влязат организации, които са фокусирани върху ключови за целия сектор проблеми. Такива са сферите, върху които е фокусирана и самата стратегия (гражданско участие, финансова устойчивост на НПО сектора, дарителство и доброволчество). Затова предлагаме следното разделение на местата в съвета:

1. Гражданско участие и добро управление – 1 място
2. Дарителство и доброволчество – 1 място
3. Развитие на средата за гражданските организации – 1 място
4. Човешки права и уязвими групи – 1 място

5. Представителство в други ключови области – 5 места
Общо 5 места, не повече от едно в някоя от изброените области:
• Деца и младежи
• Здравеопазване
• Култура
• Образование
• Околна среда
• Социална сфера
• Други.

3. Процедура по номиниране и избор

 

От процедурата по номиниране трябва да бъдат изключени вероизповеданията, социалните партньори, общините и техните сдружения, браншови организации и организации, зависими от политически партии.

В процеса на номиниране/избор могат да се включат само организации регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза.

Процесът има следните стъпки:

a) Предварителна регистрация на всички желаещи да участват в процеса на номиниране и избор. Организация, която не се е регистрирала, не може да номинира кандидати за Съвета и не може да участва в избора на членовете на Съвета впоследствие. Всяка организация може да се регистрира само в една от петте категории: 1. Гражданско участие и добро управление; 2. Дарителство и доброволчество; 3. Развитие на средата за гражданските организации; 4. Човешки права и уязвими групи; и 5. Представителство в други ключови области.
b) Номинация на кандидати за Съвета – всяка регистрирана организация може да номинира свой представител за член на Съвета. За целта е необходимо съгласието на номинирания човек и кратка автобиография, показваща опита на номинирания (половин страница).
c) Гласуване – Всяка регистрирана организация има право на 3 гласа, от които поне един в собствената си сфера.
d) Първите 5 кандидата по брой получени гласове във всяка от първите 4 категории формират комисия, която определя един титуляр и един заместник за член на Съвета за развитие на гражданското общество за всяка една от четирите категории. Ако има повече от 5 кандидата с равни гласове, всички те формират комисията. При петата категория (Представителство в други ключови области) комисията се състои от първите 15 номинирани. Ако представител на някоя от изброените области (например култура) не попада сред първите 15, то той автоматично се добавя, за да може в комисията да има поне по един представител на всяка ключова област.

Процесът на избор ще протича чрез Информационния портал на НПО (www.ngobg.info) – там се публикува информация за всеки етап, списъци на регистрираните, номинираните и избраните кандидати. Ще бъде съставена комисия от наблюдатели, които нямат право да участват в процеса по номиниране и избор. За членове на комисията ще бъдат поканени представители на международни организации, работещи в България; донорски организации, подкрепящи развитието на гражданското общество; представители на медии и други.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt