Срещата на членове на Форум „Гражданско участие с представители на МРРБ

Начало / Новини / Срещата на членове на Форум „Гражданско участие с представители на МРРБ
Начало / Новини / Срещата на членове на Форум „Гражданско участие с представители на МРРБ

Срещата на членове на Форум „Гражданско участие с представители на МРРБ

На 06.02.2013 г. в Зала „Пресцентър“ на МРРБ се проведе среща на членове на Форум „Гражданско участие“ с представители на Главна Дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно – териториално устройство“.

Целта на срещата бе споделяне на впечатления и въпроси относно участието на представителите на ФГУ в работата на Регионалните съвети и получаването на актуална информация относно заключителния етап на процеса по разработване и приемане на Регионалните планове за развитие (2014 – 2020) и изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие (2012 – 2022).

Срещата започна с презентации на г-жа Захариева от МРРБ, съдържащи основна информация за напредъка по изготвянето на стратегическите документи, касаещи регионалното развитие.

След като участниците се запознаха с основните изисквания към документите и с осъществените и предстоящи стъпки по тяхното разработване и приемане, те имаха възможност да изкажат своите наблюдения и впечатления относно включването на гражданите и НПО в процеса на подготовка на плановете и стратегиите за регионално развитие за периода 2014-2020 г.

Представителите на ФГУ в РСР споделиха опасенията си, че участието им е по-скоро формално и мнението им не се взема предвид. Като доказателство за това те споменаха, че не получават навреме или изобщо информация и документи относно предстоящите заседания на Регионалните съвети, както и задължителните протоколи след провеждането им.

Беше отбелязано също, че понякога на заседанията на някои РСР решенията изглежда са взети предварително и само формално се поставят на обсъждане, или пък се дискутират странични теми, несвързани с правомощията на РСР, което само скъсява времето за дебати по същество.

По повод на едно от неприятните недоразумения с представителите на Югозападен район стана ясно, че пълномощното, което се изисква за участие при заместване, не е необходимо за участниците със съвещателен глас, каквито са представителите на ФГУ.

Г-жа Захариева изслуша внимателно мненията на участниците и взе предвид техните коментари. В отговор на споделените от представителите на ФГУ бележки и коментари, г-жа Захариева пое ангажимент МРРБ да изиска от Председателите и Секретариатите на Регионалните съвети за планиране да изпращат всички документи, свързани с разработването на регионалните планове за развитие (2014 – 2020) и до членовете на ФГУ и да им осигуряват места за участие в заседанията. Тя подчерта, че за качественото изработване на стратегическите и плановите документи, представителите на НПО могат да имат особено ценен принос, както със своите предложения и идеи, така и с опита и експертизата, която притежават.

В заключение, представителите на МРРБ увериха членовете на ФГУ, че очакват техните експертни становища и позиции за разработване на добри и работещи документи както на национално, така и на регионално и местно ниво и заявиха своята готовност за оказване на необходимото съдействие.

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt