Становище на граждански организации относно работната програма по ОПРЧР

Начало / Становища / Становище на граждански организации относно работната програма по ОПРЧР
Начало / Становища / Становище на граждански организации относно работната програма по ОПРЧР

Становище на граждански организации относно работната програма по ОПРЧР

в Становища

Становище относно Индикативната годишна работна програма за 2015 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” изпратиха група неправителствени организации до представители на Министерството на труда и социалната политика, дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и Европейската комисия. В становището си гражданските организации изразяват несъгласието си с предложения Проект на Индикативна годишна работна програма по предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ като излагат своите аргументи и отправят конкретни предложения за промяна на документа.

Планът на програмата е неудовлетворителен, тъй като продължава тревожната тенденция от предходния планов период голямата част от средствата по оперативната програма да бъдат разпределяни между институциите чрез директно предоставяне на средства. НПО настояват да могат да бъдат допустими бенефициенти, както и да могат да участват в разработването на операции в съответствие с чл.5 „Добро управление и партньорство“ от Регламента на Европейския социален фонд.

Становището е подписано от повече от 150 организации, членуващи във Форум Гражданско Участие, Националната мрежа за децата и Коалиция „Детство 2025“.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt