Стратегическа рамка на стратегията на ФГУ за периода 2014-2017

Начало / За четене / Документи, анализи и добри практики / Стратегическа рамка на стратегията на ФГУ за периода 2014-2017
Начало / За четене / Документи, анализи и добри практики / Стратегическа рамка на стратегията на ФГУ за периода 2014-2017

Стратегическа рамка на стратегията на ФГУ за периода 2014-2017

Визия ФГУ е силна, разпознаваема мрежа от организации, която влияе върху политиките в България и подкрепя гражданската активност на местно и национално ниво.
Мисия Работим за общество, в което гражданите са овластени да участват активно, пряко и отговорно във вземането на решения и формирането на политики на местно, регионално, национално и европейско ниво.
Ценности Представителност

Активност и съпричастност

Устойчивост

Доверие и уважение

Равнопоставеност и недискриминация

Стратегическа цел Овластяване на гражданите, промяна на обществените нагласи и насърчаване на гражданското участие 
Специфични цели 1. Въвеждане и прилагане на механизми за гражданско участие и оказване на влияние върху политиките на местно и национално ниво 2. Засилване  участието на ФГУ в процесите на формулиране на политики на европейско и международно ниво 3. Устойчиво развитие на мрежата, повишаване на капацитета и мотивацията на членовете и развитие на позитивен публичен образ
Дейности Разработване и прилагане на единни ефективни стандарти в областта на обществените консултации Участие в консултативни процеси на ниво ЕС Организиране и провеждане обучения за членовете по теми, заявени от тях
Проучвания за актуалните теми и провеждане на кампании по въпроси от местна и национална значимост Членство в ЕСAS и съдействие на членовете за създаване на контакти с ЕС партньори Обмен на информация, практики и възможности за въздействие на национално и местно ниво
Създаване на благоприятна среда и практики на участие и стимулиране на диалог с вземащите решения Членство в Дунавския форум за гражданско общество Интензивна комуникация с членовете, с медии, партньори и институции
Участие в реализацията на политики, програми и вземането на решения Участие в Механизъм за участие на гражданите при разпределянето на външната помощ – МВнР Институционално развитие на мрежата
Подкрепа за дейността на НПО в България
Разработване и прилагане на Механизъм за съгласуване на общи становища
Анализ на средата и практиките на гражданско участие
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt