Участие на НПО в избора на техни представители в ОС към Комисията по взаимодействие с НПО

Начало / Становища / Участие на НПО в избора на техни представители в ОС към Комисията по взаимодействие с НПО
Начало / Становища / Участие на НПО в избора на техни представители в ОС към Комисията по взаимодействие с НПО

Участие на НПО в избора на техни представители в ОС към Комисията по взаимодействие с НПО

в Становища

Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите е отправила покана за участие на граждански организации в избора на техни представители за членове на Обществения съвет.

Желаещите да участват в избора трябва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и да са осъществявали своята дейност не по-малко от 3 г. преди датата на подаване на заявлението за участие в една от следните области на компетентност:

– развитие на гражданското общество;

– развитие на местните общности;

– законодателство, застъпничество, публични политики;

– международни и европейски въпроси и политики;

– правосъдие, вътрешна сигурност и обществен ред; – въпроси и политики на българите в чужбина;

– защита на правата на човека;

– етнически въпроси и миграция;

– правата на жените и равнопоставеност на половете;

– младежки въпроси и политики;

– правата на децата;

– образование и наука;

– култура и културно-историческо наследство;

– читалищна дейност и самодейност;

– икономическо развитие;

– IT развитие; – социални въпроси и пазар на труда;

– правата на хората с увреждания;

– здравеопазване;

– физическо възпитание и спорт;

– екология и околна среда;

– дарителство и доброволчество;

Друго изискване е гражданските организации да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми, политики или проекти, както и да притежават експертен капацитет в една или няколко от посочените области на компетентност.

Заявленията и придружаващите документи се изпращат до 3.03.2015 г.

Поканата за участие и подробностите за необходимите документи могат да бъдат намерени тук.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt