ВХОД ЗА ГРАЖДАНИ: ФГУ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В ОБЩИНИТЕ

Начало / Новини / ВХОД ЗА ГРАЖДАНИ: ФГУ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В ОБЩИНИТЕ
Начало / Новини / ВХОД ЗА ГРАЖДАНИ: ФГУ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В ОБЩИНИТЕ

ВХОД ЗА ГРАЖДАНИ: ФГУ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В ОБЩИНИТЕ

От
в Новини

Форум Гражданско Участие стартира проекта  „Вход за граждани “. Основна цел на проекта е да направи взаимодействието между граждани и местна власт в 7 пилотни общини у нас по-лесно и по-ефективно.

Проектът „Вход за граждани“ се изпълнява в партньорство с Български център за нестопанско право и цели да „срещне” гражданите и гражданските организации с публичните институции на местно ниво при вземането на важни решения за съответната общност. Все повече изследвания показват, че гражданите виждат смисъл от участието си на местно ниво. Не във всички общини у нас, обаче, има достатъчно възможности за взимодействие между институции и граждани, липсва и достатъчно информация за съществуващи добри модели.

„Вход за граждани“ предлага три различни инструмента, чрез които да постигне по-активно гражданско участие във вземането на управленски решения на местно ниво. Те ще бъдат безвъзмездно адаптирани и предоставени на 7 пилотни общини, които предстои да бъдат подбрани след специален конкурс. Един от тях е въвеждане на Наредба за провеждане на обществени консултации в общините – партньори. Друг работещ инструмент, който ФГУ предлага на общините, е алгоритъм за създаване на общински фонд за подкрепа на граждански инициативи. Проектът предвижда и въвеждане на друг тип практики – на дигитални форми за гражданско участие, като например онлайн платформата за обществени консултации CONSUL.

Същинската дейност в рамките на проекта „Вход за граждани“ ще започне през януари 2020 г. с провеждането на Национален ден на гражданското участие и изложение на работещи практики – събитие, което ще постави на широка дискусия необходимостта от подобряване на взаимодействието между местни власти и граждани. В хода на проекта са предвидени и специални обучения за представители на общините, граждани и граждански организации за успешно организиране и провеждане на обществени консултации чрез прилагане на новите модели. Очакваме активното включване на нашите членове в различните общини, които да бъдат двигател на промените и въвеждането и използването на новите инструменти.

Очакваме проектът да доведе до улеснен достъп до местните политики, повишена гражданска активност и повече прозрачност на управлението. Това от своя страна ще доведе до по-добра информираност на гражданите и по-високо обществено доверие в институциите. Проектът е с продължителност две години и половина. Информация за проекта, предстоящи и текущи инициативи можете да следите на уебстраницата на Форум Гражданско Участие www.fgu.bg.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Форум Гражданско Участие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

Проектът „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“  се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 118 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“  е повишаване на гражданската култура и обществена активност.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt