ЗА ДА ИМА УЧАСТИЕ: Индекс на гражданското участие в България

Начало / Проекти / За да има участие / ЗА ДА ИМА УЧАСТИЕ: Индекс на гражданското участие в България
Начало / Проекти / За да има участие / ЗА ДА ИМА УЧАСТИЕ: Индекс на гражданското участие в България

ЗА ДА ИМА УЧАСТИЕ: Индекс на гражданското участие в България

Въведение

Сдружение Форум Гражданско Участие (ФГУ) е мрежа от над 100 неправителствени организации от цялата страна, активно работещи за подобряване на средата и практиките на участие във вземане на решения на местно и национално ниво. Стремежът на мрежата е да създаде реални условия и да провокира повече активност сред гражданските организации, за да участват пълноценно в процесите на формулиране на политики и да изискват отчетност от публичните власти.

Контекст

Идеята за разработване на методологията и индекса е вдъхновена от постоянната динамика на активността на гражданите и организациите в България. Има различни по тематика и мащаб проявления на гражданска активност, а степента им на въздействие и ефектът от тях са с променлив успех. Нормативната база, в която работят НПО на местно и на национално ниво не регламентира в достатъчна степен общественото участие и това дава възможност на институциите да пренебрегват или формализират гражданските инициативи и предложения.

Съществуват множество изследвания на законовата регламентация и устойчивостта на гражданските организации, на свободата на медиите и отвореността на местите власти към гражданите и НПО. Те показват в динамика развитието на институционалната среда, касаеща възможностите за участие. Но все още не е правено задълбочено, цялостно изследване на проявленията и най-вече – въздействието на гражданските инициативи и следата, която те оставят след себе си. Дали развиващата се среда действително предизвиква по-голяма активност и дали мобилизирането на обществена енергия води до конкретни промени в политиките и решенията, вземани от избраните да управляват?

Индексът на гражданското участие в България

В отговор на тези въпроси Форум Гражданско Участие се зае с предизвикателната задача да следи периодично три взаимосвързани аспекта на гражданското участие. От една страна – средата, в която то се развива – при какви условия и на каква нормативна база протича диалогът между граждани и институции. От друга страна – колко често и какви инструменти използват гражданите и организациите, за да се включат в процеса на вземане на решения. И най-вече – какъв е ефектът от прилагането на различните механизми за гражданско участие, какво е въздействието им върху работата на местните и национални власти и решенията, които те вземат.

Дефиниция

За целите на изследването под „гражданско участие” разбираме: Действия и инициативи на граждани, граждански групи и организации, които водят до промяна в политиките и влияят върху управленските решения на различните нива”.

Периодичност на изследването

Методологията е разработена през 2015 година от Форум Гражданско Участие в партньорство с Български център за нестопанско право, с финансовата помощ на програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП и Фондация „Чарлз Стюарт Мот”. Изследването се извършва веднъж на две години, а резултатите се представят на Биенале на гражданското участие пред НПО, медии и представители на местни и национални институции. Изводите и препоръките служат за основа и идеи за по-добри стратегии за стимулиране на активното гражданско участие.

Индексът на гражданското участие в България може да бъде намерен тук.

 

Индексът на гражданското участие в България е изработен по проект „За да има участие”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.
Индексът се съфинансира от Фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt