За да има участие

Начало / Проекти / За да има участие / За да има участие
Начало / Проекти / За да има участие / За да има участие

За да има участие

Какво

Активни граждански организации, които участват пълноценно в процесите на формулиране на политики и вземане на решения на местно, регионално и национално ниво и изискват отчетност и прозрачност от публичните власти – така накратко може да се опише това, към което се стреми Форум Гражданско Участие с реализирането на проекта си „За да има участие”, спечелил финансиране от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП.

Защо

Идеята за проекта „За да има участие” е вдъхновена от постоянната динамика на степента на активност на гражданските организации в България. Има както много малки, така и по-мащабни проявления на гражданска активност, а степента им на въздействие и ефектът от тях са с променлив успех. Регулациите и средата, в която работят НПО на местно и на национално ниво не са достатъчно категорични и това дава възможност гражданските инициативи и предложения да бъдат пренебрегвани или най-малко – формализирани.

Ето защо проектът „За да има участие” си поставя за цел да насърчи активността на НПО и да мотивира властите да включват гражданите реално в процесите на вземане на обществено значими решения, в писането на планови и стратегически документи, във формулирането на политики.

Как

За тази цел ще разработим модерен механизъм, който ще измерва гражданското участие в два аспекта. От една страна, на местно и на национално ниво ще бъде изследвана средата, в която се развива гражданското участие – при какви условия и при каква нормативна база протича диалогът между НПО и институциите. От друга страна, методологията ще изследва колко често и с какъв ефект се използват различните механизми за гражданско участие, какво е въздействието им върху работата на местните и национални институции и решенията, които те вземат.

След като бъде изработена методологията в края на януари 2015 г., ФГУ ще организира обучение на екип от представители на НПО от шестте планови региона на страната, мотивирани да приложат Методологията в своите общини. След обученията, които ще се проведат между февруари и май 2015 г., въз основа на разработените критерии те ще събират информация за нормативната база и съществуващи практики на местно ниво. За първото, пилотно прилагане на Методологията ще бъдат изследвани 36 общини – по 6 (малка, средна и голяма) във всеки от регионите за планиране.

На база резултатите от провеждането на първото за страната изследване на местно и национално ниво, ще се изготви доклад, който трябва да бъде завършен до края на юли 2015 г., а данните от него ще бъдат визуализирани в атрактивно онлайн приложение. То ще показва по интерактивен начин къде в България са били реализирани най-добрите и ефективни практики на гражданско участие, къде липсва инициатива от страна на организациите и гражданите да участват в обществено-политическия живот на даденото населено място, къде средата предразполага диалог и къде условията за прояви на гражданска активност не са добри.

Проектът ще завърши с организирането на среща – биенале на гражданското участие, в което ще се включат представители на национални и местни институции, НПО и медии. По време на първото му издание през октомври 2015 г. ще се представи методологията, първият доклад за средата на участие и интерактивното он-лайн приложение. Освен това ще бъдат връчени награди за успешни практики на гражданско участие, като селекцията ще е измежду идентифицираните в доклада. Те ще се подложат на он-лайн гласуване на интернет страниците на ФГУ и Информационния портал на НПО. Голяма част от търсения ефект ще е и в полза на медиите – за сравнения, информация, нови действащи лица и организации.

Желанието на мрежата е изследването и Биеналето да се превърнат в традиция, като на всеки две години се представя доклад за средата и практиките на гражданско участие, за да се проследява динамиката на развитието му.

С какъв ефект

Проектът „За да има участие” цели много повече от изработването на един инструмент за изследване. Прилагането на методологията ще стане търсен индикатор на демократичното управление в страната. Целта е изводите и препоръките да се ползват както от НПО, така и от местни и национални власти, които да търсят нови форми за гражданско участие и диалог.

С кого и за кого

„За да има участие” ще обхване много участници. Проектът е ориентиран към гражданските организации, за които ще е полезен с методологията и он-лайн приложението за „измерване“ на средата и проявленията на гражданско участие, както и с работещи примери за граждански инициативи и подходи от практиката на различните общини и институции. Властите на национално и местно ниво от своя страна ще имат възможност да оценят ползите, да сравняват и подобряват условията и регламентите за отчетност и партньорство с гражданите и НПО. Интерактивното он-лайн приложение ще може да се ползва за сравняване на нивата и практиките на участие в различни части на страната. По този начин за медиите и анализаторите, проектът ще е полезен и с практическите резултати и продуктите, които създава. Докладът и онлайн приложението, което ще онагледява гражданското участие, ще служат за основа на журналистически истории.

Основен партньор на ФГУ в тази инициатива е Българският център за нестопанско право, който е член на мрежата и дълги години работи в помощ на НПО и граждани за постигане на партньорство и добро управление. Партньори ще бъдат и всички активни членове на мрежата – със своята експертиза, опит и познаване на практиките в техните общини и извън тях.

Проектът „За да има участие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Информация за Програмата може да бъде намерена на www.ngogrants.bg.  

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt