За по-добър диалог с гражданите

Начало / Новини / За по-добър диалог с гражданите
Начало / Новини / За по-добър диалог с гражданите

За по-добър диалог с гражданите

От
в Новини

През септември т.г. мрежата „Форум Гражданско Участие“ обяви най-новата си инициатива за осъвременяване и усъвършенстване на правилата, по които се провеждат обществени консултации на територията на Столична община – и по-конкретно обществените обсъждания. „Столична община в диалог с гражданите“ предвижда съставянето на пакет от документи, които ще предложат конкретни организационни и комуникационни препоръки, така че публичните дискусии да са по-ефективни.

в диалог с гражданите С ЛОГО
Публичните обсъждания – една от най-популярните форми на обществени консултации, позволяват на институциите нещо повече – да чуят в реално време мнения и препоръки от страна на гражданите относно тяхната реализация. Да насърчаваме провеждането на такива дискусии в общините неслучайно е една от най-важните ни дейности във Форум Гражданско Участие. Нашият опит през годините показва, че за да имат ефект и предизвикват интереса на гражданите, обществените консултации и специално обществените обсъждания следва да се организират по изпробвани и структурирани модели. Това от своя страна означава, че за качественото осъществяване на този процес са необходими ясни правила, стъпки и отговорности и добре подготвени за целта специалисти.

За да надградим съществуващите изисквания за провеждане на консултативните процеси – и в частност на обществените обсъждания*, и по този начин да подобрим диалога между Столична община и нейните жители, ние от ФГУ формулирахме конкретни препоръки. Те са базирани на изводи от практическата ни работа при организиране и провеждане на публични дискусии, на доклада от проведената в началото на годината оценка на Индекс на гражданското участие в Столична община, на правни анализи, на резултати от анкети и други проучвания.

Осъвременяване на правилата за провеждане на консултативни процеси означава и осигуряване на капацитет и ефективен инструментариум за организиране на обществените обсъждания.

В допълнение към препоръката за изготвяне на анализ на резултатите от проведените консултации и насърчаване провеждането на оценка на въздействието на наредбите за провеждане на обществени консултации съгласно §1 от Заключителните разпоредби на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община, за обновяването на инструментариума за провеждане на обществени обсъждания ние от Форум Гражданско Участие предлагаме следните три основни мерки:

  • Въвеждане на алгоритъм за провеждане на обществените обсъждания: ясен и подробно разписан график с дейности и отговорници за тяхното изпълнение в срок, към който е приложен и помощен контролен списък със задачи;
  • Съставяне на екип и определяне функциите на отговорните лица за провеждането на общественото обсъждане като част от процеса по обществено консултациране: с оглед сложността на процеса, в общинската администрация, дирекция, направление или в районната администрация следва да се състави екип от служители с натрупан практически и теоретичен опит в провеждането на обществени обсъждания;
  • Осигуряване на достатъчна, навременна и достъпна информация както за събитието и за предмета на обсъждане: за обезпечаване на информационната осигуреност и прозрачност на процеса, за достигането и въвличането на по-широк кръг заинтересовани страни и за предеоставянето на навременна и качествена обратна връзка за постигнатите резултати.

Окончателният пакет документи с препоръки и инструменти за по-добре организирани обществените обсъждания ще бъде публикуван на уебсайта на Форум Гражданско Участие и внесен за разглеждане от Столична община.

Заснемане на цял екран 17.10.2022 150937.bmp

* Понастоящем Столична община разполага с добре разработена нормативна уредба, касаеща провеждането на обществени обсъждания на територията на общината, която включва:
– Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община – от 2017 година (линк);
– Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг – от 2006 година (линк);
– Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община – от 2017 година (линк);
– Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО) – от 2018 година (линк).

 

Programa Evropa

Проект „Столична община в диалог с гражданите“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община -Програма „Европа“ 2022 от  сдружение „Форум Гражданско Участие“, в партньорство с Район „Панчарево“ – Столична община и Национален учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура.

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt