Асоциация „Съвременни читалища“

Начало / Асоциация „Съвременни читалища“

Асоциация „Съвременни читалища“

Асоциация „Съвременни читалища“ е сдружение в обществена полза, регистрирано през 2004 г., осъществяващо дейности, свързани с устойчивото развитие и в частност с образователното, информационното и комуникационното развитие на местните общности. Сдружението съдейства за нарастване ролята на читалищата за развитието на местните общности и допринася за обществената значимост на читалищата като фактор за местно културно, образователно и информационно развитие. „Съвременни читалища” работи в посока на осигуряване правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности и според потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда. Сдружението съдейства също да бъде постигнато информационно, технологично и комуникационно равенство между читалищата от различните региони в страната.

Експертиза

Законодателство: Закон за юридическите лица с нестопанска цел, Закон за народните читалища, Закон за счетоводството, Закон за народната просвета, Закон за професионалното образование и обучение
Писане на стратегии
Изготвяне на SWOT анализи
Европейски политики
Оценка на нуждите в областта на културата и образованието
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Информационни кампании
Работа с медиите

Сфера на дейност:

гражданско участие, култура, образование и образователни услуги, обучение, пряка демокрация, развитие на гражданското общество, развитие на общности, читалища

Представител:

Георги Петров

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

1202 София, ул. Клокотница 29, етаж 4, офис 406

024161504
0896669222

g.petrov@association.bg
office@association.bg

http://www.association.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt