Фондация „Общество на децата“

Начало / Фондация „Общество на децата“

Фондация „Общество на децата“

Мисията на Фондация „Общество на децата“ е свързана с подпомагане реализацията на правата на децата и младите хора в България, съдействие за ефективна защита на правата на децата чрез развиване на алтернативни социални, образователни и здравни услуги в общността.

В изпълнение на мисията си организацията поставя следните цели и задачи:

  • Подпомагане личностното и професионално развитие на деца, ученици, студенти и възрастни като насърчава пълното разгръщане на техния потенциал;
  • Осигуряване на приобщаващо образование и промотиране на учене през целия живот;
  • Обучаване в родителски умения и осигуряване на иновативни социални услуги за деца и семейства в общността;
  • Подобряване на качеството на образованието за децата в неравностойно положение.

Експертиза

Провеждане на обучения, работни срещи, кръгли маси, дискусии, свързани с развитието на децата,
правата на децата и семействата. Разработване на специализирани програми за работа с деца, насочени
към придобиване на нови знания, умения и нагласи.
Работа с психологически тестове, свързани с детско и личностно развитие.
Психологично консултиране - индивидуално и групово.
Развитие на емоционалната интелигентност при деца и възрастни.
Работа с младежи и младежки организации, подобряване на уменията за комуникация и опазване на тяхното здраве.
Обучения в разработване на проектни предложения в сферата на социалните и хуманитарни науки.
Обучения и презентации, свързани с неправителствения сектор и неговото развитие в България, европейски и други дарителски програми.
Работа с доброволци, менторство и коучинг.
Обучения и консултиране в сферите: Връзки с обществеността, Комуникации и медии, Онлайн присъствие.

Сфера на дейност:

детско развитие, права на децата

Представител:

Емилия Кърджилова

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

ул. "Дунав" №82
София 1202

+359888255260

childrensocietybg@gmail.com

https://childrenssociety.foundation/

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt