НЧ „Умение – 2003“ – Ямбол

Начало / НЧ „Умение – 2003“ – Ямбол

НЧ „Умение – 2003“ – Ямбол

Читалище „Умение-2003” е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, чиято мисия е развитие и утвърждаване на непредоставяни от държавните и общинските културни институти и училища услуги за местната общност. Целите на читалището са свързани със стимулиране и установяване доброволчеството като ценност и като форма за идентифициране, огласяване и посрещане на различните нужди на обществото, както и привличане и мотивиране гражданите да полагат доброволен труд. Читалището предоставя условия за обучение и развитие на възможно най-широк кръг потребители, включително групи и отделни граждани  в неравностойно положение, от различни етноси и религия,  хора с увреждания, социално слаби, безработни, зависими, младежи и деца. Читалище „Умение-2003“  подпомага реалното въвличане на децата и младите хора в обществените процеси чрез развитие на техния личностен, творчески и граждански потенциал. Други дейности са свързани с подпомагане развитието на гражданската, екологичната и политическата култура и за повишаването на информираността на гражданите за съдържанието и механизмите за техните права и свободи. Със своята активна дейност, читалището развива и обогатява културния живот, социалната и образователната дейност в населените места.

Експертиза

Законодателство: Закон за доброволчеството, Закон за младежта, Закон за народните читалища, Закон за юридическите лица с нестопанска цел, Закон за защита на потребителите, Закон за достъп до обществена информация
Консултации на граждани и фирми по Закона за защита на потребителите
Иницииране на обществени събития за насърчаване на гражданското участие
Прилагане на различни методи на изследвания (фокус-групи, беседи, интервюта, анкети, анализ на налични данни
Популяризиране и насърчаване на доброволчеството
Социално включване на млади хора от различни етноси
Работа с местните общности от различни етноси чрез информационни срещи, семинари, обучения, уоркшоп, флашмоб, обществени форуми, конференции, фокус-групи, застъпнически кампании
Работа с медиите
Писане и реализация на проекти
Организация на дарителски кампании

Сфера на дейност:

култура, читалища

Представител:

Петьо Анастасов

Район за планиране:

Югоизточен

Град:

Ямбол

Контакти:

8606 Ямбол
ул. "Добри Войвода" № 34

0882350957
0888270627

umenie2003@gmail.com

http://umenie2003.blogspot.bg/

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt