Сдружение „Клуб НСО“ – Търговище

Начало / Сдружение „Клуб НСО“ – Търговище

Сдружение „Клуб НСО“ – Търговище

Кубът на нестопанските организации в Търговище е сдружение в обществена полза, учредено през 2000 г., работещо за утвърждаване ценностите на гражданското общество в Търговище и региона чрез развитие на силен и независим граждански сектор, овластени и информирани граждани, споделени ценности и трайни връзки между субектите на гражданското общество и между представители на третия сектор, държавните институции и бизнеса. Целите на организацията са да подпомага създаването и функционирането на нестопански организации и
граждански формирования в град Търговище и региона, които предлагат услуги и дейности за разрешаване на обществени проблеми. „Клуб на НСО” насърчава контактите и сътрудничеството между отделните НПО с органите на местната и централната власт, бизнеса и медиите и съдейства за повишаване авторитета и утвърждаване ролята на НПО пред обществото и държавата. Организацията насърчава младите хора за активно участие в обществения живот.

Експертиза

Законодателство: Закон за юридическите лица с нестопанска цел, Закон за народните читалища, законодателство, свързано със социалната дейност
Изготвяне на общински бюджети
Писане на стратегии
Изготвяне на SWOT анализи в областта на социалните услуги, интеграцията, развитие на общности, изготвяне на общински планове и други.
Оценка на нуждите в областта на социалните и здравни услуги, образованието, гражданското участие
Прилагане на различни методи за изследване
Разработване на добри практики и модели в сферата на образованието и гражданската активност

Сфера на дейност:

гражданско участие, здравеопазване, пряка демокрация, развитие на гражданското общество, социални дейности и интеграция, социално предприемачество

Представител:

Невена Маджарова

Район за планиране:

Североизточен

Град:

Търговище

Контакти:

7700 Търговище, ул. 30 януари № 1, ет. 3, п.к. 177

060163425
0893516697

clubngo@abv.bg

http://www.clubngo.org

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt