Сдружение „Платформа АГОРА“

Начало / Сдружение „Платформа АГОРА“

Сдружение „Платформа АГОРА“

Платформа АГОРА
„Платформа АГОРА – Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива” е сдружение, учредено през 2008 г., работещо активно за засилване ролята на читалището като гражданска организация и център за общностно развитие с културни, образователни, информационни, социални и граждански функции.
„Платформа АГОРА” стимулира и подпомага изграждането на активни граждански общности за местно развитие и съдейства за увеличаване на капацитета на общностите и на доброволни граждански групи за информирано и ефективно гражданско участие. Сдружението катализира развитието на социалния капитал в страната като насърчава сътрудничеството и засилва взаимовръзките в общността.

Мисията на Платформа АГОРА е изграждане на активни общности за местно развитие чрез читалищата в България. Сред целите на сдружението се открояват:

  • засилване на ролята на читалището като гражданска организация и център за общностно развитие с културни, образователни, информационни, социални и граждански функции.
  • увеличаване на капацитета на общностите и на доброволни граждански групи за информирано и ефективно гражданско участие;
  • разработване и въвеждане на нови политики и подходи за развитие на активни граждански общности, целящи повишаване на качеството на живот;
  • съдействие за съхраняването и развитието на националната ни културна идентичност като част от мултикултурното европейско пространство;
  • принос за създаването на съвременна и достъпна информационна среда за местните общности;
  • съдействие за изграждането на общностен капацитет за набиране, увеличаване и споделяне на ресурси за каузи в обществен интерес.

В Платформа АГОРА членуват четири юридически лица с над 140 членуващи в тях читалища:

  • Сдружение „Плевенски Обществен фонд „ЧИТАЛИЩА“ – регионално читалищно сдружение с фокус върху гражданското участие и местното развитие. 
  • Сдружение Асоциация “Съвременни читалища” – обединение на читалища с интереси в сферата на съвременните информационни технологии и обучения за възрастни.
  • Сдружение „Читалищна асоциация за развитие – юг“ (ЧАР – ЮГ) – регионално читалищно сдружение на читалища от Централна Южна България.
  • Сдружение „Обединени читалища“ – обединение на читалища с интереси в общностното развитие и градската среда.

В Платформа АГОРА членуват и 9 физически лица с опит и експертиза в сферата на общностното развитие, гражданското участие и образование.

Експертиза

Законодателство: Закон за Народните читалища

Изготвяне на SWOT анализи в областта на читалища, развитие на общности, култура за развитие
Оценка на нуждите в областта на: развитие на общности, организационен капацитет на читалища и общностни групи
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.)
Мрежа от читалища с национално покритие (участници в платформата)
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности – общностни дискусии, общностни инициативи, изграждане на партньорства
Информационни кампании
Изграждане на организационен капацитет и лидерство

Сфера на дейност:

застъпничество, икономика, култура, местно и регионално развитие, мобилизиране на местни ресурси, неформално обучение на общностни лидери, развитие на общности, читалища

Представител:

Емилия Лисичкова

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

1606 София, бул. Ген. Е. Тотлебен № 43, ет. 2, ап. 6

02 4627111
0896669201

e.lissichkova@agora-bg.org

http://www.agora-bg.org

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt