Сдружение „Роми – медникари“

Начало / Сдружение „Роми – медникари“

Сдружение „Роми – медникари“

Сдружение „Роми –медникари”
„Роми –медникари” е сдружение в обществена полза, учредено през 2001г. с цел да защитава професионалните интереси на младите хора, работещи в медникарския бизнес и да популяризира бакърджийството и медникарството като традиционни занаяти. Сдружението съдейства за стимулиране на свободната инициатива , генериране на нови младежки идеи, обмен на информация, заимстване на опит от развити демократични и пазарни общества. „Роми –медникари” съдейства за задълбочаване на контактите между България и други страни на регионално и национално ниво в областта на образованието, науката, културата, туризма, спорта, здравеопазването , местното самоуправление ,търговията, промишлеността и селското стопанство.

Експертиза

Законодателство: Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Изготвяне на общински бюджети (процедура за участие)
Изготвяне на SWOT анализи в областта на подготовка на проектни предложения
Оценка на нуждите в областта на социални дейности и култура
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.)
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности – работа на терен, работа в самата общностна група
Застъпнически кампании
Информационни кампании
Работа с медиите
Умения за работа с доброволци
Умения за работа с млади хора
Умения за работа със марганилизирани групи

Сфера на дейност:

благотворителност и доброволчество, култура, младежки дейности, младежки обмен, образование и образователни услуги, обучение, работа с малцинствени и етнически общности и уязвими социални групи

Представител:

Филип Тодоров

Район за планиране:

Североизточен

Град:

Шумен

Контакти:

Шумен , ул.”Втора” № 3

0899218303

roma_med@yahoo.com

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt