Сдружение „Семеен център Мария“

Начало / Сдружение „Семеен център Мария“

Сдружение „Семеен център Мария“

„Семеен център – Мария” e сдружение в обществена полза, регистрирано през 2009 г. като правоприемник на Сдружение ”Семеен център Чайка”. Целта на организацията е да създаде съвременна социална мрежа, която да работи за подобряване качеството на живот на семействата и децата. „Семеен център – Мария” се стреми към формиране на социално отговорно мислене и поведение на родителите. Подкрепя утвърждаване на правото на избор на семействата и децата.

Експертиза

Законодателство: Закон за социално подпомагане, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила на детето
Изготвяне на общински бюджети (процедура за участие)
Писане на стратегии (общински, областни или тематични)
Оценка на нуждите в областта на развитие на социалните услуги
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности – участие в работни групи, обществени съвети, кръгли маси, съвместни публични събития
Работа в мрежа, работа с родителската общност

Сфера на дейност:

детско и младежко правосъдие, здравеопазване, права на човека, правозащита и правосъдие, социални дейности и интеграция, социално предприемачество

Представител:

Галя Койчева

Район за планиране:

Североизточен

Град:

Варна

Контакти:

9005 Варна, ж.к. Чайка, бл. 67, вх. Б

0898563923
052711317

family.center@abv.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt