Сдружение „Център Образование за демокрация“

Начало / Сдружение „Център Образование за демокрация“

Сдружение „Център Образование за демокрация“

Център „Образование за демокрация” е сдружение в обществена полза, учредено през 1995 г., призвано да допринесе за развитието на демократично гражданство в България, чрез обучения, консултации, информационно осигуряване и развитие на партньорства между широкото гражданство и структурите на гражданското общество, европейските, националните и местните публични институции, бизнеса и медиите. Целите на Центъра са да съдейства за развитието на демократично гражданство и утвърждаване на демократичните идеи и ценности и да подкрепя развитието на нестопанските организации, демократичните институции, бизнеса, медиите и гражданството. Център „Образование за демокрация” подпомага личностното израстване на младите хора, интелектуални изяви на творци и учени. Организацията осигурява ефективна защита и оказва подкрепа на уязвими групи и маргинализирани етнокултурни общности

Експертиза

Законодателство: Закон за местното самоуправление и местната администрация
Писане на стратегии (общински, областни или тематични)
Изготвяне на SWOT анализи в областта на местното и регионално развитие
Оценка на нуждите в областта на общинското и регионално развитие
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.)
Европейски политики
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности
Застъпнически кампании
Умения за работа с доброволци
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

гражданско участие, детско и младежко правосъдие, добро управление, образование и образователни услуги, обучение, права на човека, правозащита и правосъдие, пряка демокрация, развитие на гражданското общество, централна и местна власт

Представител:

Красимир Лойков Ива Владимирова

Район за планиране:

Южен централен

Град:

Пловдив

Контакти:

Пловдив, п.к. 4000, ул. „Константин Фотинов” 15,

032/ 62 83 74

center@centerbg.org
loykov@centerbg.org

http://www.centerbg.org

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt