Сдружение „Устойчиво развитие“

Начало / Сдружение „Устойчиво развитие“

Сдружение „Устойчиво развитие“

Сдружение „Устойчиво развитие”
„Устойчиво развитие” е сдружение в обществена полза, учредено през 2001 г, което работи за осигуряване на устойчиво развитие на общността чрез реализация, както самостоятелно, така и в партньорство на програми и проекти за постигане целите си. Сдружението насърчава добродетели като толерантност и благотворителност и подпомага реализацията на граждански инициативи, съответстващи на местните нужди. Целите на „Устойчиво развитие” са свързани с развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество и демократичните принципи. Сдружението подпомага развитието на икономиката, науката, на методите за намаляване на негативното въздействие върху околната среда и здравето, образованието, културата, спорта и туризма. Защитава човешките права и подпомага лицата в неравностойно положение, както и подпомага социалната и етническа интеграция и личностна реализация на гражданите.

Експертиза

Законодателство: Закон за професионалното образование и обучение, Закон за опазване на околната среда, Закон за енергията от възобновяеми източници, Закон за обществените поръчки, Закон за малките и средни предприятия, Закон за медиацията
Оценка на нуждите в областта на образование, околна среда
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности – фокус групи, целеви групи, младежи
Информационни кампании
Работа с медиите
Умения за работа с доброволци
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

борба с безработицата, гражданско участие, добро управление, екология, здравеопазване, икономика, култура, местно селско регионално развитие, младежки дейности, младежки обмен, опазване на околната среда, професионална квалификация, пряка демокрация, работа с малцинствени и етнически общности и уязвими социални групи, развитие на гражданското общество, развитие на общности, социални дейности и интеграция, социално предприемачество, спорт и туризъм, централна и местна власт, читалища

Представител:

Васко Райчинов

Район за планиране:

Южен централен

Град:

Кърджали

Контакти:

Кърджали 6600, ул. „Хан Аспарух” 5, вх. Б, ет. 1, ап. 16

Телефон/факс: 0361 61265, Моб. 0878742177

sda_bg@yahoo.com

http://sda.mreja.org/

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt